• naše weby..
 • ..
 • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Venkov, krajina, zemědělství Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

7 Vzdělávání a výchova

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice jako zřizovatel škol a školských zařízení poskytuje stabilní příspěvek na provoz, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Monitoring a následné vyhodnocování je zřizovatelem prováděno v rámci zvláštní sekce výroční zprávy školy, resp. zprávy o činnosti v případě školských zařízení. Za sledované období došlo k významnému zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, separace odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující spotřebu energií. Od roku 2016 jsou na všech základních školách pořádána tzv. Školní fóra, jejichž cílem je získání zpětné vazby od žáků ve vztahu k chodu školy i města. Spokojenost obyvatel Litoměřic se vzdělávacími institucemi vykazuje nadprůměrné hodnoty.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město prokazuje stabilní přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, která zřizuje. Školy mohou počítat se stabilním příspěvkem na aktivity směřující k VUR. Paleta nabízených aktivit je široká a pozitivní je, že nepokrývají jen tradiční EV, ale také další témata - např. fair trade. Významná je rovněž energetická úspora ve školách a školských zařízeních.

Obec rovněž iniciovala zařazení hodnocení VUR na školách jako povinnou součást výroční zprávy škol, dalším krokem by mělo být systémové vyhodnocování témat, resp. aktivit škol městem. Toto hodnocení by umožnilo orientaci v dalším směřování VUR v obci, např. podporou nových témat, která by mohla být opomíjena.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj má odborný, finanční, investiční a koordinační charakter.

U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba vody a el. energie. U školských objektů, které jsou napojeny na dálkové zásobování teplem se sleduje také spotřeba tepla a těch, co využívají plyn se sleduje také spotřeba plynu. Postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií.

MČ provádí monitoring spokojenosti se vzdělávacími institucemi prostřednictvím indikátoru ECI A1.

 

Hodnocení oponenta +1

Podpora VUR ve formálním vzdělávání je zajištěna zejména finančními prostředky, které setrvale rostou. MČ se svou podporou zaměřuje jak na učitele a žáky (projekty na zvýšení kompetencí pracovníků škol, síťování učitelů, Žákovské zastupitelstvo, Dětské fórum atd.), tak na školní prostředí (opatření pro snížení energetické náročnosti budov, monitoring energií a spotřeby vody). MČ neprovádí systematický monitoring VUR. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi se různí dle lokality v rámci území MČ.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stabilně dobrá situace.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

V rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku… byly pořízeny pro ZŠ NB a měřící a robotická technika pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů.

Přínosem projektu Otevřená škola byla zejména podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy.

http://www.jihlava.cz/otevrena-skola/d-502137/p1=50131

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.  Město podporuje školy v rámci VUR  a v rámci MAP dochází k postupnému síťování škol navzájem. Město má nově také zpracovaný evaluační dokument "Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách" (akcent je kladen zejména na EVVO), díky němuž může dále posilovat VUR v oblastech, které analýza definovala jako potřebné ke zlepšení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

Vzdělávání a výchova k udržitelnému rozvoji mají v naší municipalitě dobré zakotvení. Obec podporuje školy i volnočasové instituce a NNO, zapojuje se do realizace kampaní pro vzdělávání celé populace obce a podporuje aktivity občanů v jejich volném čase. 

Hodnocení oponenta +1

Situace v oblasti 7.1. "Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem" je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Město podporuje školy v rámci VUR finanční i odbornou pomocí a v rámci MAP dochází k postupnému síťování škol. Město zpracovalo prvotní analýzu VUR na školách (spíše s akcentem na EVVO), sběr dat bude postupně systematizován a může být využit k dalšímu systemtizování práce v rámci VUR.

 
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní  a mateřské školy  zřizované městem Litoměřice

Mateřská škola Litoměřice

Popis aktivit s akcentem na VUR viz příloha č. 1. 
V roce 2015 navštěvovalo MŠ 833 dětí, v roce 2016 828  dětí a v roce 2017 786 dětí (snížení počtu dětí je důsledkem INKLUZE a poklesem dětí v demografickém vývoji). Inkluze se do snížení počtu dětí v MŠ promítá v důsledku vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve snížení maximálního počtu dětí v jedné třídě.
MŠ je zapojena i do projektu "Cvičíme se zvířátky" pořádaná Českou obcí sokolskou: http://www.sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 8 835 tis. Kč
2015: 9 033 tis. Kč
2016: 8 787 tis. Kč
2017: 7 961 tis. Kč
Snížení výdajů je zapříčiněno snížením části příspěvku na energie v důsledku realizace úsporných energetických opatření – zateplení objektů, výměna oken, realizace VZT.

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 

V dubnu 2016 proběhla úspěšná obhajoba titulu „EKOŠKOLA“ - https://ekoskola.cz/cz/proc-ekoskola.
Kontinuální spolupráce s Technickým klubem mládeže při DDM Rozmarýn Litoměřice zabezpečuje výuku dílen v rámci ŚVP školy a připravuje pro školu příležitostné projekty v rámci fyziky a přírodních věd.
Škola podporuje informační technologie, technické vzdělávání, jazykovou výuku, osobnostní a sociální výchovu, vztah k přírodě, aktivity mimo vyučování, spolupráci s rodiči. http://skolanavalech.cz/

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2.920 tis. Kč
2015: 2.932 tis. Kč
2016: 2.908 tis. Kč
2017: 3.219 tis. Kč

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 má ve svém školním vzdělávacím programu  "Božena – harmonická škola" zakomponovány mj. i  náměty pro výuku k trvale udržitelnému způsobu života.
Škola  je zapojena do Dlouhodobého programu všeobecné primární prevence, což je kontinuální a komplexní program určený pro žáky II. stupně.
Spolupracuje s Kontaktním centrem Litoměřice, Úřadem práce, Policií ČR, Domem dětí a mládeže Rozmarýn a dalšími institucemi. Je školou s certifikátem "Rodiče vítáni".
Je  spolupořadatelem Mladého fóra  Zdravého města Litoměřice, které se každoročně  koná v jejím  Varhanním sále.
Spolupracuje s firmou Ekokom, spolu s kterou realizuje projekt na třídění odpadů v 9. a 5. ročníku a dětským webem o třídění obalů Tonda Obal.
http://www.skolabn.cz

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2 683 tis. Kč
2015: 2 735 tis. Kč
2016: 2 755 tis. Kč
2017: 2 748 tis. Kč

Masarykova základní škola, Litoměřice 

Masarykova základní škola Litoměřice je od roku 2012 1. FAIR TRADEOVOU ŠKOLOU v České republice. 24. 4. 2017 škola obdržela cenu Fair tradový počin roku 2016. Od března 2013 je také nositelem certifikátu RODIČE VÍTÁNI. V průběhu školního roku 2013/2014 škola získala certifikát ZELENÁ ŠKOLA a zapojila se do projektu ekologického nakládání s vyřazeným elektromateriálem. Škola se stala ve školním roce 2014/2015 BRITISH COUNCIL PARTNER INSTITUTION
http://www.masarykovazs.eu/

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2 655 tis. Kč
2015: 2 728 tis. Kč
2016: 2 880 tis. Kč
2017: 2 906 tis. Kč
 

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

ŠVP ZV – „Škola základ života“

Škola je zapojena do programu Prevence sociálně patologických jevů – besedy, přednášky, preventivní akce pořádané ve spolupráci s PČR, Hasiči, ČČK, Zdravým městem aj.
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Podpora implementace Etické výchovy do vzdělání.
http://www.ustadionu.cz

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 3 645 tis. Kč
2015: 3 785 tis. Kč
2016: 3 611 tis. Kč
2017: 3 424 tis. Kč
Snížení výdajů je zapříčiněnou úsporami energií v důsledky revitalizace objektu ZŠ.

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 

ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 je plně organizovanou školou, která se profiluje jako technicko-sportovní škola. V současné době je zároveň fakultní školou UJEP a spolupracuje s FTVS. Také je od roku 2015 zařazena do sítě škol „Podporujících zdraví – Zdravá škola“. Cílem školy je kvalitní základní vzdělání žáků s podílem technických dovedností (informatika, práce s materiály, práce s digitální technikou). schopností chovat se odpovědně ke zdraví svému  i druhých.
Škola také organizuje širokou škálu pravidelných mimoškolních aktivit v rámci školního klubu a školní družiny. Zde byl zahájen pilotní program „Hodina pohybu navíc“, která je zaměřena na využití volného času dětí bezprostředně po skončení školní výuky. Škola je též zapojena do projektu ČAS a Atletika pro děti. V rámci tohoto projektu škola úzce spolupracuje s  DDM Rozmarýn a mateřskými školkami, které do školy pravidelně docházejí rozvíjet atletické aktivity.
V rámci projektu " Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ spolupracuje se střední školou Resslova v Ústí nad Labem a dále pak se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, CHKO ČS AŠSK, NIDV.
Škola v rámci EVVO organizuje pravidelně sběr papíru a elektrobaterií. Zapojením do projektů EU OPVK „Tablety do škol“, „Minipodniky“, „Výzva 56“ a „Výzva 57“ rozšířila vybavení školy technikou, knihami a dalšími pomůckami vhodnými k výuce. Dalšími projekty do kterých se škola zapojila jsou také ozdravné pobyty FMŽP.
http://www.zshavlickova.cz/

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2 867 tis. Kč
2015: 3 170 tis. Kč
2016: 3 263 tis. Kč
2017: 2 914 tis. Kč
Snížení výdajů je ovlivněno úsporami energií v důsledku revitalizace objektu ZŠ.

Základní škola Litoměřice, Ladova 5

Základní škola Ladova se nachází na samém okraji města a je úplnou základní školou.
Ve školním roce 2017/2018 jí ve 24 třídách navštěvuje 560 žáků, což je plná kapacita školy.
Vzdělávací program se jmenuje - „Učíme se, tvoříme a sportujeme pro život“. Děti jsou vzdělávány ve dvou školních pavilonech v moderně vybavených kmenových třídách. Výuku samozřejmě doplňují učebny speciálně zaměřené na jednotlivé obory – jazyky, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, 2 učebny na informatiku. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk a v 7. třídě si žáci volí 2. cizí jazyk.
Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami. V areálu školy je i víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. V loňském roce došlo k rekonstrukci atletické dráhy.
Zásadní aktivity:
- úspěchy v celé řadě sportovních soutěží (OVOV, Pohár rozhlasu, McDonald´s cup.....)
- úspěchy v celé řadě vědomostních soutěží (Litvínovský choroš, olympiáda v dějepisu, českém jazyce, matematice....)
- výrazné úspěchy v soutěžích v předmětu výtvarná výchova
- ozdravné pobyty již od 1. ročníku
- ozdravné pobyty na horách pro žáky 5. - 9. ročníku
- cykloturistické kurzy pro žáky sportovních tříd
- vodácké kurzy pro žáky sportovních tříd
http://www.zsladovaltm.cz/


Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 3 035 tis Kč
2015: 3 086 tis Kč
2016: 3 209 tis Kč
2017: 3 045 tis Kč

 

Základní a mateřské školy - soukromé / církevní

Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Škola je zařazena mezi školy podporující zdraví "Zdravá škola". Tento projekt je zaměřen na pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení a otevřené partnerství. Jako Zdravá škola úzce spolupracuje s městem na aktivitách Zdravého města jako jsou projekty: Měsíc zdraví a Cyklohappening.
Úzce také spolupracuje s Domem seniorů U Trati, Na Dómském pahorku, Knihovnou K. H. Máchy, Severočeskou galerií výtvarných umění, Muzeem, DDM Rozmarýn, Ekologickým střediskem Sever aj.
Připojila se k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Škola podporuje fair trade – tj. hnutí, které podporuje stejné příležitosti, odpovědné partnerství a šetrný přístup k lidem i přírodě.
Získala titul "Rodiče vítáni" - značku pro školy otevřené rodičům. Na škole pracuje tým odborníků, který se individuálním přístupem věnuje jak dětem nadaným, tak dětem se specifickými poruchami učení.
Na škole probíhá již od 1. třídy výuka anglického a německého jazyka, interaktivní jazykové učebny, rodilý mluvčí na hodiny konverzace. Je zkouškovým centrem Goethe Institutu pro udělování certifikátů z německého jazyka a spolupracující institucí British Councilu pro udělování certifikátů z jazyka anglického.
 

Projekty:
Smysluplná výuka - podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je spolufinancován Evropskou unií.
„Za zdravým vzduchem 2017“ - vyhlašovaný VZP ČR, určený pro děti předškolního věku a žáky I. stupně ZŠ žijících v oblastech s častým výskytem smogu.
Dotace od města na akce zaměřené na VUR:
2016: 10 tis. Kč
2017: 10 tis. Kč

Mateřská škola a Základní škola ŠIKULKY , s.r.o.

Mateřská škola je v provozu od roku 2012  - základní principy Montessori pedagogiky. Podporuje nezávislost, kreativitu a osobní odpovědnost dětí, učí je naslouchat druhým, porozumění a vzájemnému respektu, Klade důraz na učení skrze experimentování a logické řešení problémů.   V srpnu 2017 byla podána žádost o vydání stanoviska města Litoměřice k zápisu MŠ a ZŠ Šikulky do rejstříku škol a šk. zařízení. Stanovisko bylo vydáno v září 2017.  ZŠ bude poskytovat vzdělání s důrazem na inkluzi dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných. Vzdělávací program zahrnuje prvky Montessori pedagogiky, individuální přístup k dítěti a navazující odborná péče. ŠVP mimo jiné počítá s bilingvní výukou. ZŠ zahájí svoji činnost 1. 9. 2018
http://www.skolickasikulky.cz/

Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy

Zřizovatelem školky je Biskupství litoměřické, ale školku provozuje Diecézní charita Litoměřice. Rozhodnutí provozovat mateřskou školu církevní a navíc česko-německou vzešlo z faktu, že v blízkém okolí není žádná škola podobného typu. Nápad seznamovat děti právě s němčinou vzešel z dlouholeté spolupráce litoměřické Diecézní charity s německou charitou.
Tato MŠ nabízí základní předškolní vzdělávání pro děti 2,5 a 8 let Funguje již 3 roky a díky malému kolektivu max. 24 dětí na dva pedagogy je umožněn lepší individuální přístup jak při volné činnosti, tak při řízené činnosti.  V průběhu dne se děti seznamují s cizím jazykem, kterým je němčina.  Vzdělávání probíhá hlavně formou praktických ukázek a osobní zkušeností. Výchova dětí vychází křesťanské etiky
http://www.skolka-zdislava.cz/
 

Zastupitelstvo mládeže

Hlavním cílem Zastupitelstva mládeže je možnost aktivního zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě Litoměřice a okolí.
Skládá vždy ze dvou zástupců základní nebo střední školy města.
Členové jsou voleni zástupci školních senátů a parlamentů.
Členem Dětského zastupitelstva se však může stát každý mladý člověk z Litoměřic (nebo okolí), případně z litoměřické školy, který má zájem o zapojení do činnosti.
Zasedá každý čtvrtek od 16.00 hodin v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER (Masarykova 35, malá budova ZŠ – naproti finančnímu úřadu).
Mezi tématické oblasti, kterými se zabývají, patří volný čas dětí a mládeže, životní prostředí a život ve školách.
Jednotlivé názory, postoje a způsoby řešení problémů dětských zastupitelů jsou shrnuty a předány na veřejných setkáních zástupců města Litoměřic.
Zastupitelstvo mládeže funguje pod vedením pracovníků Střediska ekologické výchovy  SEVER, Litoměřice
http://sever.ekologickavychova.cz/sever-litomerice/

Příspěvek města Litoměřice na činnost Zastupitelstva mládeže je 15 tis./pololetí, tj. 30 tis./rok. Detailní popis činnosti ZastMl - viz příloha č. 2.

Mladé fórum

Pravidelná každoroční veřejná diskuze nad problémy ve městě očima žáků základních a středních škol. Pořádá město Litoměřice společně se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Litoměřice za účasti vedení města a vedoucích jednotlivých odborů MěÚ Litoměřice v prostorách ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2.
Cílem akce je, aby i mládež města měla možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města.  Výstupem akce jsou nadefinované nejpalčivější problémy očima žáků a studentů, které se na školách ověřují anketou a předkládají radě města k řešení.
Během akce jsou využity aktivizační metody práce, aby tak bylo zajištěno zapojení všech zúčastněných mladých lidí. Vydefinované problémy ze své oblasti si mladí lidé prezentují před ostatními. Následuje hlasování. Každý aktér setkání dostane tři hlasy v podobě lepících štítků, které přidá k problému, který by rád podpořil. Sepíše se prvních deset  (tzv. TOP10) nejvíce obodovaných problémů. K těmto TOP10 problémům se přidá za každou základní školu ve městě jeden vydefinovaný problém vzešlý ze školních fór a vše je ověřeno anketou na všech školách. Oblasti diskuse:
•  životní prostředí a globální odpovědnost
•  školství a kultura
•  sport a zdraví
•  doprava a bezpečnost
•  sociální služby

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=120

Stoly mladých na veřejném fóru Desatero problémů Litoměřic

Součástí veřejných fór "Desatero problémů Litoměřic" jsou i stoly mladých. Kromě 7 tematických sekcí (školství, sociální oblast a zdravotnictví, doprava, životní prostředí apod) mají možnost mladí přispět svými náměty, které vidí jako prioritní.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Školní fóra

Umožňují žákům všech základních škol ve městě diskutovat s vedením školy i zástupci města, co se jim líbí na škole, ve městě a naopak co by si přáli změnit nebo vylepšit.  Cílem školních fór je získat pohled mladé generace na současné podmínky a budoucí rozvoj školy, kterou navštěvují. Zároveň je smyslem probouzet u dětí zájem o veřejné dění a ukázat jim, že i ony ho mohou ovlivnit.
Zdravé město Litoměřice dostalo za úkol pilotně vyzkoušet organizaci školních fór. V roce2015 byla zpracována metodika a školní fóra byla téhož roku vyzkoušena na třech základních školách. Došlo k proškolení učitelů k vedení těchto akcí a v roce 2016 a 2017 pak školní fóra proběhla na všech základních školách v Litoměřicích. V roce 2017 také na soukromé škole Linqua Universal.
V roce 2017 se sedmi školních fór se účastnilo celkem 199 žáků a následné ankety pak 1 260 žáků.
Školní fóra byla podpořena účastí 18 pracovníků MěÚ.
S výsledky hlasování v oblasti Škola pracuje vedení školy, které v následujícím roce na školním fóru seznámí žáky se stavem řešení nejdůležitějších námětů.
V oblasti Město jde vítězný námět do mladého fóra a je automaticky zařazen do celoměstské školní ankety spolu s náměty, které byly odhlasovány přímo na tomto fóru. V roce 2017 se v této anketě náměty ze škol umístily na 2., 3., 4., 5. a 7.místě.
Školní fóra jsou realizována podle metodiky, která byla vypracována NSZM. Postup při organizaci a samotném provedení fór je všemi školami dodržován. Většina škol přistupuje k vedení fór kreativně a doplňují je novými aktivitami - promítání ze života školy nebo minulých školních fór, prezentace ekotýmu, pocitová mapa, různé formy kvízu, stanovení pravidel diskuze, atd.
Litoměřice jsou zatím jediným městem v rámci NSZM, které pořádá tato fóra v uceleném řetězci: školní fóra-mladé fórum-veřejné fórum/se stolem mladých/.

https://www.youtube.com/watch?v=xGA9n_q_zTE

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO

indikátor SPRM C.I3 Objem provozních prostředků z rozpočtu města na podporu vzdělávání

Od 2016 příspěvek ve výši 10 tis. Kč/škola výhradně na akce zaměřené na VUR - výběr témat je na vedení školy, shrnutí akcí následuje ve vlastní výroční zprávě školy.

Příspěvek je poskytován všem školám a školským zařízením zřízeným městem Litoměřice a soukromé ZŠ Lingua Universal.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice jako zřizovatel ZŠ a MŠ poskytuje příspěvek na provoz škol, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Provozní příspěvek je v tomto ohledu pro školy dostačující.  Zároveň město systematicky  participativně projednává se žáky škol jejich názory na školu a dění ve městě - viz část školní fóra.

Roste spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Analýza programů MŠ a ZŠ, které město Litoměřice zřizuje, prokazuje, že školy disponují dostatečnou podporou pro realizaci široké škály aktivit, směřující k udržitelnému rozvoji. Školy přitom cílí nejen na pilíř environmentální (např. MŠ Litoměřice s třídou s prvky lesní třídy, Masarykova škola s certifikátem zelená škola - třídění odpadů, ZŠ Na Valech s titulem Ekoškola, spolupráce škol s Ekokomem), ale také na pilíř sociální - ZŠ Na Valech řeší mj. téma jakými je jídlo a svět (v rámci projektu Ekoškola), Masarykova škola získala titul fair trade školy. Ke stejnému principu se hlásí i soukromá škola Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., kterou město v rámci VUR finančně podpořilo. Škola se také připojila k hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Většina škol se věnuje problematice zdraví a zdravého životního stylu. Specificky toto podporují ZŠ Havlíčkova a Ladova, které jsou sportovně zaměřeny.

Za velice podstatný aspekt fungování propojení škol s děním ve městě je zapojení škol do kampaní zdravého města. Za podstatné aktivity finančně podpořené městem lze v tomto smyslu považovat také činnost zastupitelstva mládeže, kde zástupci dětí a mládeže diskutují pravidelně volnočasové aktivity dětí a mládeže, životní prostředí, život ve školách a další významná témata. Za stejně významné platformy lze považovat také Mladé fórum, Školní fórum, Stoly mladých na veřejném fóru Desatero problémů Litoměřic, ze kterých město získává důležité podněty pro svou činnost a školy podněty k jejich fungování.

Pozitivně lze hodnotit rostoucí spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na území MČ se nachází 6 základních škol a 9 mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14, dále pak speciální škola Tolerance a 5 středních škol. V září 2018 se bude otevírat soukromá základní škola - I. stupeň v Hostavicích. Městská část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a školství a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všechny základní a mateřské školy jsou zapojeny do projektu MAP Praha 14 a MAP II.

ZŠ zřízené MČ Praha 14

Ostatní ZŠ - MČ není jejich zřizovatelem

 • Speciální škola – TOLERANCE - www.mochovska.cz
 • Základní umělecká škola - http://www.zus-hp.cz/
  Sídlo školy: Ratibořická 1899/30, Praha – Horní Počernice
  Pobočky školy: Generála Janouška 1006 a 1060, Praha 9 – Černý Most
  Obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický
  Počet žáků: Ratibořická – 607, Generála Janouška – 250

Přípravné třídy

Ve školním roce 2017/2018 jsou otevřené: 1 přípravná třída ZŠ Gen. Janouška, 2 přípravné třídy v ZŠ Vybíralova, 1 přípravná třída v ZŠ Bří. Venclíků a 1 přípravná třída v ZŠ Šimanovská.

Dětské skupiny - MČ je zřizovatelem

Jsou provozovány dvě dětské skupiny, každá s kapacitou 15 dětí.

Nadstandardní služby poskytované mateřskými a základními školami

1. Logopedické poradny

 • V MŠ Šebelova je zřízena logopedická poradna, pobočka SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Libčická 399, Praha 8.  Probíhá v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin pod vedením Mgr. Barbory Habartové (tel.: 775 665 891).
 • ZŠ Generála Janouška nabízí služby klinického logopeda.

2. Školní poradenská pracoviště na ZŠ a jejich aktivity

 • Konzultace jednotlivých pracovníků s rodiči, učiteli i žáky (výchovné i výukové problémy, vztahy se spolužáky, volba školní dráhy, rodinné či osobnostní problémy).
 • Individuální i skupinové reedukační, stimulační a kompenzační cvičení pro děti s poruchami učení.
 • Diagnostika třídních kolektivů.
 • Práce se třídními kolektivy (vztahy mezi žáky, sociální klima třídy).
 • Práce se skupinami žáků (s poruchami chování s adaptačními problémy, nedostatečně školsky motivovanými).
 • Pravidelná setkání pro zájemce (rodiče, žáky i učitele) na některá odborná témata.
 • Spolupráce s dalšími odbornými pracovišti.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých základních škol.

1. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno realizací projektů financovaných z dotací EU a spoluúčastí MČ Praha 14.

https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/

 • Projekt MAP /Místní akční plán/ - MČ Praha 14 realizátor projektu - 3 959 018,11 Kč

Záměrem projektu je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ a zajištění jeho dostupnosti pro každé dítě a žáka na správním území MČ Praha 14 prostřednictvím MAP do roku 2023. Projekt klade zejména důraz na podporu rozvoje kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pedagogických pracovníků a dalších organizací, zlepšením strategického vedení vzdělávání, podporu spolupráce, vytvořením podmínek pro rozvoj kvality práce vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků a rozvoj školské infrastruktury. Součástí projektu je realizace sady školení pro učitele.  Projekt byl realizován v letech 2016 - 2017 a byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizátorem projektu je MČ Praha 14 ve spolupráci se všemi základními a mateřskými školami včetně soukromých mateřských škol Prahy 14 a Dolních Počernic. V rámci projektu byly učitelům všech základních a mateřských škol navyšovány vzdělávací kompetence prostřednictvím realizace sady seminářů. Na konci roku 2017 byla podána žádost o dotaci na navazující projekt MAP II.

 • Projekt MAP II - 8 698 071,42 Kč

Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním území městské části Praha 14. Toto zahrnuje včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvoření MAP Praha 14 II. Za tímto účelem jsou vedle procesu místního akčního plánování také realizována opatření schváleného MAP Praha 14. Městská část Praha 14 dlouhodobě aktivně strategicky plánuje dle principů místní Agendy 21, plánuje komunitní metodou sociální služby, úspěšně vytvořila MAP Prahy 14. Tímto projektem je řešeno navazující strategické řízení v oblasti školství, tj. vytvoření MAP II. Projekt se věnuje naplňování konkrétních priorit a opatření aktuálního místního akčního plánu Prahy 14 zahrnující také území MČ Praha Dolní Počernice. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce všech aktérů v oblasti vzdělávání, udržení společného setkávání, sdílení dobrých praxí, spolupráce škol všech stupňů, dále pak na podporu mezioborové spolupráce, zajištění materiálních podmínek předškolního, základního školního, neformálního a zájmového vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol, zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj inkluzivního vzdělávání, propojení MAP a plánu sociálních služeb a prohloubení vazby na KAP hl. m. Prahy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je více potřeba se zaměřit na posílení tranzitu žáků do sekundárního vzdělávání a následně i na trh práce, a to zejména v oblastech: rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství. Projekt je realizován od ledna 2018, bude ukončen k 31.12. 2020.

 • Klíč k úspěchu - MČ Praha 14 partner projektu - 16 730 665,79 Kč

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí na jednotlivých školách zapojených do realizace projektu tj. ZŠ Šimanovská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, postupně vyrovnávat možnosti žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto procesu je cílená podpora pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Projekt je realizován v letech 2016 -2019, je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 • Rozvoj komunitního života na Praze 14 - MČ Praha 14 realizátor projektu - 6 667 312,50 Kč

Od září 2016 do konce června 2018 je realizován projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14 zaměřený na podporu porozumění, tolerance a respektu odlišných kultur, na který získala MČ Praha 14 finanční podporu z Operačního programu Praha pól růstu. Hlavním cílem projektu je vytvoření socio-kulturně rozmanitého komunitního prostředí na Praze 14, které se bude vyznačovat zmírněním sociálních nerovností, integrací menšin a cizinců, zvyšováním porozumění a tolerance k odlišným kulturám většinovou společností.

Dílčí cíle projektu jsou:
a) podpora interkulturního dialogu žáků v kontextu jejich osobnostního rozvoje
b) rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků
c) vytvoření prostoru pro odstraňování oboustranných xenofobních stereotypů dětí a žáků

Na základních a mateřských školách probíhá množství vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, na nichž se aktivně podílejí nejen pedagogové, ale zejména žáci. Vedle aktivit naučných a kreativních, jsou realizovány i aktivity sportovní. Mezi ně patří zejména „Sportovní dny“, kdy jednotlivé školy otevřou svá venkovní hřiště a sportoviště veřejnosti tak, aby se do aktivit mohli zapojit i rodiče. Cílem akcí je vzájemně seznámit české a zahraniční rodiny, jejichž děti chodí do stejných škol a podpořit soužití odlišných kultur. Projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14 nezapomíná ani na děti z místních mateřinek. Pro ně jsou realizována divadelní představení, která myšlenku „setkávání napříč kulturami“ představí zábavnou a srozumitelnou formou. Vyvrcholením projektu byl v roce 2018 velký Multikulturní den na Černém Mostě.

 • Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2017 - od roku 2012 pravidelně každý rok

Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách,
a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r. 2012 a je vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu primární prevence.

Cílem projektu je podílet se spolu s pedagogy na řešení problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje
a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14.

2018 – 60.000,-

2017 – 75.000,-

2016 – 75.000,-

2015 – 100.000,-

2014 – 100.000,-

 • Integrace cizinců v MČ Praha 14 - od 2010 každý rok 1 400 000 Kč

Hlavní město Praha se stalo dlouhodobým domovem pro velký počet cizinců z různých částí světa. Praha 14 není v tomto ohledu výjimkou a dle údajů zveřejněných MV (cizinecká policie, 2017) bylo k 1. 1. 2017 na jejím území celkem 6679 cizinců, kteří tak tvořili cca 14,3 % obyvatel městské části. Dle státní příslušnosti mezi nimi převládají občané tzv. třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členy EU – Ukrajina, Rusko, Vietnam, Čína). Většina cizinců, kteří se zde zdržují, je v produktivním věku.

Především vzhledem k vysokému počtu cizinců Městská část Praha 14 již od roku 2009 realizuje v rámci projektu obce na podporu integrace cizinců (dříve tzv. emergentní projekt) komplexní integrační opatření ve spolupráci se základními školami a nově i se 4 mateřskými školami a partnery z neziskového sektoru (NNO). Projekt pod názvem „Integrace cizinců na MČ Praha 14“ probíhá za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a usnadnění začleňování cizinců do společnosti v souladu s jejich zjištěnými potřebami.

Aktivity projektu:

 • podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených MČ Praha 14, v mateřských školách a NNO;
 • podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti;
 • nabídka vhodného trávení volného času;
 • podpora informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti;
 • působení směrem k odstraňování bariér ze strany orgánů veřejné správy.

Vedle toho byla ZŠ Vybíralova zapojena do celopražského projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka. Za každou MČ byla vybrána jedna škola.

 • Dětské skupiny - 7 407 920,00 Kč

Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětských skupin pro děti od dvou let věku v rámci mateřských škol v městské části Praha 14. Jsou provozovány dvě dětské skupiny, každá s kapacitou 15 dětí. Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.

 • Letní příměstské tábory Praha 14 - 788 750,00 Kč

Projekt je realizován na základních školách Prahy 14 v období letních prázdnin. Hlavním cílem projektu je usnadnit rodičům dětí mladšího školního věku sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době hlavních školních prázdnin prostřednictvím zajištění kvalitní a dostupné péče ve formě 5 různě tematicky zaměřených příměstských táborů. Projekt je realizován v letech 2016 - 2018. Je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 • Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I. - 3 582 988,33 Kč

Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury a zařízení pro vzdělávání a jeho zkvalitnění. Hlavním cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení vybraných mateřských a jedné základní školy na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude zaměřena na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Projekt umožní vybudovat 4 nové venkovní prostory se zaměřením na polytechnickou výchovu. Projekt je v realizaci od dubna 2018.

 • Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II - 3 588 020,83 Kč

Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury pro výchovu a zkvalitnění vzdělávání. Hlavním cílem projektu je pořízení nového vybavení do mateřských škol na území MČ Prahy 14 se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Realizace projektu umožní vybudovat 3 nové venkovní polytechnické učebny v zahradách MŠ Vybíralova, MŠ Šebelova a MŠ Gen. Janouška. Projekt v realizaci od dubna 2018.

V březnu 2018 byla podána žádost o dotaci na projekt Polytechnické venkovní učebny v zahradách III., který bude zaměřen dalších 5 mateřských škol a realizace proběhne v roce 2019. Žádost prošla formální kontrolou, výsledky budou známy zhruba během září - října 2018.

V březnu 2018 byly podány žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu na modernizaci  vybavení všech 6 základních  škol zřizovaných MČ Praha 14 - projekty Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - odborné učebny ZŠ I. a Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - odborné učebny ZŠ II. Realizace bude probíhat v roce 2019. Žádost prošla formální kontrolou, výsledky budou známy zhruba během září - října 2018.

 • Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze - 2 449 017,69 Kč

 Projekt je v realizaci, proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba je v plné realizaci. Jedná se o přestavbu školnického bytu na kmenovou třídu pro 18 žáků.

V roce 2018 MČ Praha 14 podala žádost o dotaci v rámci programu ERASMUS. Skupina 70 učitelů ze základních škol se bude vzdělávat v cizích jazycích v rámci zahraničních pobytů.

2. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno realizací žákovské samosprávy

Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) - 40 - 45 000 Kč

MČ Praha 14 každoročně finančně přispívá na realizaci Žákovského zastupitelstva Prahy 14 částkou ve výši 40 - 45 000 Kč. MČ zajišťuje jeho koordinaci spolu s DDM Prahy 9, pobočka Černý Most. Celoroční činností ŽZ jsou aktivity vedoucí k poznávání a prosazování demokratických hodnot, příprava a realizace projektů, které budují identitu a vztah dětí a mládeže k místu, kde žijí. Smyslem a cílem aktivit je zároveň vyvolat v dětech zájem o komunální politiku. ŽZ je zodpovědné za přípravu a realizaci Dětského fóra. Podílí se na přípravách a realizaci kampaní Den Země, Chceme tu mít čisto a dalších akcí pro veřejnost pořádaných MČ Praha 14.

https://www.facebook.com/zakovskezastupitelstvo/?ref=aymt_homepage_panel

 • Dětské fórum - 15 000 Kč

Dětské fórum je veřejné projednání k celkovému rozvoji městské části. Dětského fóra se účastní žáci a studenti škol Prahy 14. Je pořádáno pravidelně 1x za rok od roku 2012 ve spolupráci se Střediskem ekologiké výchovy SEVER Litoměřice. Součástí témat projednávaných na Dětském fóru je i UR. MČ pomáhá ŽZ tuto akci zorganizovat, zajišťuje účast odborníků a politických zástupců, případně přednášejících lektorů z jiných organizací a celou akci také finančně zajišťuje.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/

3. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno dotačním systémem

V rámci Dotačního systému - oblast 2C – Podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21, jsou podporovány činnosti zaměřené na zvýšení občanské sounáležitosti, poznávání kultur a menšin, ochranu životního prostředí, prevenci úrazů a nehod, propagaci alternativní dopravy apod.

4. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno realizací osvětových kampaní a akcí

Realizace kampaní Setkání kultur, Respektuj18!, Den Země, Chceme tu mít čisto, Evropský týden mobility a Program Zdraví.

5. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno finančním zajištěním preventivních programů na ZŠ - 100 000 Kč

MČ financuje na základních školách preventivní intervenční programy. Z rozpočtu MČ je hrazeno  cca - 100 000 Kč/rok (řešení konfliktů, kouření, sex, poruchy přijmu potravy, AIDS, první pomoc atd). Je také realizován program primární prevence cca 800 000 Kč/rok - určený pro 2. stupeň ZŠ a kurzy pro učitele 1.stupně.

6. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních je také zajištěno Magistrátem hl. m. Prahy.

Koordinaci aktivit v oblasti EVVO v Praze zajišťuje příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy (SEV Lesů HMP). V rámci MHMP je oblast EVVO v působnosti Odboru ochrany prostředí (OCP) a Odboru školství a mládeže (SML). Stěžejními projekty hl. m. Prahy v této oblasti jsou kampaně ke Dni Země, Krajská konference EVVO, projekt vzdělávání pedagogických pracovníků, projekt ekologických výukových programů pro školy, projekt exkurzí pro pražské školy a soubory aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost. Aktivity v oblasti EVVO vyvíjejí také další organizace v působnosti města. Zdrojem financí pro oblast EVVO v Praze je převážně rozpočet hl. m. Prahy, část projektů je financována či spolufinancována také z dalších zdrojů.

7. Seminář na téma udržitelný rozvoj pro žáky místních škol - na základě dohod s realizátory zdarma

MČ  každoročně v rámci naplňování kritérií MA 21 realizuje Seminář k UR. V rámci této aktivity probíhá pravidelně spolupráce s organizacemi, které se pohybují v oblastech UR, zajišťují školení a jsou v této oblasti odborníky. MČ tyto aktivity zaměřuje na žáky ZŠ. V roce 2017 proběhl seminář pro II. stupeň všech šesti ZŠ s názvem Udržitelná móda na Praze 14 a ke spolupráci byla přizvána světová organizace Fashion Revolution. Školitelky žákům názorně ukázaly cestu džínů od vypěstování bavlny až po konec jejich existence. Žáci měli možnost vidět, kolik peněz, času, práce lidí a energie stojí celý svět výroba a cesta jedněch džínů a získali tak jasnou představu, jak i ze své pozice - žáka - mohou ovlivnit šetření materiálu a energií. Nekupovat si džíny nové, ale použité. Na semináři spolupracovala MČ se Svazem měst a obcí ČR a Charitou ČR. V roce 2018 MČ Praha 14 ve spolupráci s EKOKOMEM připravila výstavu "Brána recyklace" spojenou se seminářem na téma třídění odpadů. V roce 2018 pokračovala spolupráce na semináři k UR, tentokráte s Ekumenickou akademií, která se UR a globálními tématy zabývá od roku 1996. Na MČ pomohli realizovat seminář na téma Jídlo nás spojuje a zároveň byly instalovány výstavy k fair tradu a nakládání s potravinami.

V příloze je uveden vývoj výše příspěvku zřizovatele MČP14 na provoz základních a mateřských škol.

 

 

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  Projekty MAP 2016 - 3 959 018,11 Kč MAP II 2018 - 8 698 071,42 Kč Klíč k úspěchu 2016 - 16 730 665,79 Kč Rozvoj komunitního života na Praze 14 2016 - 6 667 312,50 Kč Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2017 - Integrace cizinců v MČ Praha 14 od 2010 - 1 400 000Kč Dětské skupiny - 2017 7 407 920,00 Kč Letní příměstské tábory Praha 14 2016 - 788 750, 00 Kč •Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I. 2018 - 3 582 988,33 Kč Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II 2018 - 3 588 020,83 Kč Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze 2018 - 2 449 017,69 Kč Žákovské zastupitelstvo od 2013 - 40 - 45 000 Kč ročně Dětské fórum od 2012 - 15 000 Kč ročně Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno finančním zajištěním preventivních programů na ZŠ - 60 000 Kč Program primární prevence cca 800 000 Kč/rok

ANO

Probíhá finanční, materiální  a koordinační podpora, více viz box vlevo

Sebehodnocení +1

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj má odborný, finanční, investiční charakter.

MČ realizuje na základních a mateřských školách projekty financované z EU fondů.

MČ Praha 14 od roku 2012 pravidelně pořádá Dětské fórum k celkovému rozvoji MČ. 

Hodnocení oponenta +2

MČ podporuje rozvoj VUR ve školách a školských zařízeních celou řadou aktivit. Finanční prostředky vynaložené na vzdělávání a projekty vztahující se k VUR setrvale rostou. MČ realizovala a realizuje několik projektů z operačních programů pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání - zejména formou rozvoje kompetencí pracovníků škol. Významné z hlediska vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je také zaměření MČ na rozvoj komunitního života a integraci cizinců v MČ podporou několika preventivních programů. Ocenit lze také snahy MČ vybudovat zařízení nových polytechnických učeben na MŠ a ZŠ. Participace mladých lidí, která je nedílnou součástí VUR, je městskou částí podporována v rámci Žákovského zastupitelstva a Dětského fóra. MČ se svými aktivitami zaměřuje na všechny oblasti VUR, tj. jak na environmentální oblast (např. podpora EVVO), tak na socio-ekonomickou (např. programy na začleňování cizinců na ZŠ). S ohledem na integraci cizinců v rámci MČ oceňujeme rovněž snahu o podporu multikulturality za účelem zlepšování vzájemných vztahů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Školní zahrady převážně v MŠ bývají využívány i jako přírodní učebny. Např. MŠ Strojařů – realizuje projekt s názvem „Kouzelná zahrada“ – environmentální výchova má v působení na děti své místo i v našem školním vzdělávacím programu. Její obsah chápeme jako poznávání přírody a okolního života především citem a pokud možno na základě vlastních prožitků. Přírodní učebna se rozkládá na ploše cca 1500 m2 – její součástí je několik prvků a stanovišť vytvořených z přírodních materiálů, zejména dřeva a kamene. Každý prvek má svůj smysl a cíl a je určený k poznávání rozličných přírodních jevů. V roce 2014 přibyly za vydatné pomoci rodičů nové prvky z dřevěných palet – záhony a příbytky pro hmyz a hrací koutky pro děti rozvíjející polytechnické dovednosti (dílna, zednický koutek, dřevíčková dílna, nová komora kompostu a dýňoviště). V budování koutků budeme nadále pokračovat.

MŠ Dr.J.Malíka realizuje projekt s názvem „Žijeme v souladu s přírodou“. Jde o souhrn aktivit, zaměřených na poznávání a ochranu přírody, součástí je i využití školní zahrady pro tyto účely.

Na školách všech typů byl proveden ekologický audit a na jeho základě byly ke školám rozmístěny kontejnery na tříděný sběr – plasty, papír, sklo. Všechny MŠ a 2 ZŠ (ZŠ Školní nám. a ZŠ Dr. Peška) se zapojily do projektu EMAS. Zařízení mají zpracované environmentální prohlášení.

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/udrzitelna-spotreba-a-vyroba/chrudim-zavadeni-systemu-emas-na-mestskem-urade-chrudim

Opatření navržená v projektu EMAS uplatňují učitelky ve všech chrudimských školkách učitelky i v přímé práci s dětmi, samozřejmě úměrně věku a schopnostem dětí – je hrazeno prostřednictvím grantu ZM a MA 21.Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta byl zaveden projekt EMAS i v ZŠ Školní náměstí a ZŠ Dr. Peška.

Nově v roce 2015 vznikla venkovní učebna před ZŠ Dr.J.Malíka. Tu si vysnili sami žáci. Učebna získala podobu zahradního altánu, ve kterém může vyučování probíhat na čerstvém vzduchu a zastřešení zároveň žákům poskytuje stín. ZŠ spolupracovala s dalšími partnery.

V roce 2014 ZŠ Dr.J.Malíka vytvořila studentský projekt "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy". Žáci navštěvující ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka se zapojili do rozvoje města projektem, který řešil vytvoření místa pro vzájemné setkávání s vrstevníky a zároveň vytvoření místa, které by bylo využíváno pro aktivní trávení volného času. ZŠ Dr. J. Malíka je partnerskou organizací Zdravého města a MA 21, proto zrealizovat tento projekt ve vzájemné spolupráci bylo jednodušší a efektivnější - https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-citim-se-hrdy-kdyz-se-divam-z-okna-sve-tridy-studentsky-projekt-venkovni-telocvicny

V MŠ Strojařů je školní recyklační program Recyklohraní organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice. Tento program umožnuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podpořit vnímání potřeby správného nakládání s odpady u dětí i jejich rodičů. Do Recyklohraní je zapojena i MŠ Sv. Čecha.

V říjnu 2014 na 14. Konferenci EVVO v Pardubicích získala MŠ Strojařů diplom za 1. místo v soutěži Zelený ParDoubek, který odráží výsledky celoroční práce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za rok 2013. Na základě výsledků v soutěži jsme již po druhé získali CERTIFIKÁT "Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně".

Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsou připravovány programy, které finančně podporuje město s jsou MŠ či ZŠ využívány dle jejich potřeby. Nově je připraven program zaměřený na předcházení vzniku odpadů.

Podpora vzdělávání pro UR je také zajištěna v rámci kampaní Zdravého města Litoměřice, kde jsou organizovány aktivity pro všechny věkové kategorie - od dětí MŠ, přes žáky ZŠ, studenty SŠ přes aktivní občany po seniory.

V roce 2015 byl připraven zdarma seminář pro ZŠ, SŠ i veřejnost na téma „Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"?“.

Ve spolupráci s Vodními zdroji - Geoparkem Železné hory byla připravena sada vyučovacích pomůcek pro MŠ, ZŠ i NNO, včetně proškolení pedagogů - Hraj si s geoparkem.

ZŠ byl nabídnut zdarma výukový program na téma Udržitelný rozvoj. Výukový program se věnuje tématu udržitelný rozvoj planety. Účastník pracuje s pojmy udržitelný rozvoj, dlouhodobě udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, meze (limity) růstu, kolaps systému a trvale udržitelný způsob života, hledá a objevuje souvislosti mezi ekonomickým rozvojem a dlouhodobě udržitelným rozvojem planety Země. Součástí programu je i práce s různými zdroji informací a posuzování jejich důvěryhodnosti. Tento program propojuje občanskou výchovu, zeměpis, dějepis a matematiku. Výukový program je aplikací modelu třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe. Jeho autorem je pan Jiří Hruška http://jiri_hruska.sweb.cz/

Pro různé věkové skupiny připravuje náplně osvětových kampaní, na kterých se školy aktivně podílejí – dílčí aktivity přímo v rámci oslav, doprovodné aktivity v průběhu celé kampaně – Den Země - sběr hliníku, akce ukliďme svět apod., Den s Technickými službami,  apod.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Zapojení škol prostřednictvím dílčích aktivit, projektů, projektových dnů je popsáno v závěrečných zprávách (především Den Země a Dny zdraví).

Role města v této části spočívá v organizačním zastřešení, technickém zajištění akcí, propagaci, připravení propagačních materiálů apod. MŠ a ZŠ do akcí vkládají svou odbornost a čas. Většinou bývají kampaně propojené s projektovými dny, výsadbou stromů, zajištění doprovodných programů formou her a soutěží pro ostatní děti. Ředitel získá informace o plánovaných aktivitách města na daný rok na poradě ředitelů MŠ a ZŠ, je dále pak na něm, jak se rozhodne akci podpořit či se do ní přímo aktivně zapojit. Žáci sami navrhují témata projektů a možnosti zapojení se. Je podporována samostatnost žáků a jejich zájem o dění ve městě. V rámci kampaně Den Země získávají výherci poukázku na ekologické výukové programy v Ekocentru Paleta nebo na lesní pedagogiku do Městských lesů Na Podhůře.

S Ekocentrem Paleta máme podepsanou dohodu o zajišťování ekovýchovných programů pro školy dle jejich výběru.

Školy všech typů mohou být žadateli v rámci grantů Zdravého města.

Modrá osa podél náhonu ve městě je doplněna informativními tabulemi, které zachycují minulost, současnost, biodiverzitu apod. Tato trasa se používá jako výuková pro oblast životního prostředí.

V rámci besed, které jsou připraveny v rámci MěÚ nebo i pro veřejnost na téma UR a MA 21, mají přístup zdarma i učitelé škol. V rámci dlouhodobé koncepce spojené se vzdělávacími aktivitami pro odbornou a laickou veřejnost a žáky ZŠ a SŠ je zpracováván pilotní projekt Národního Geoparku Železné hory, který je zaměřen na poznání přírody v okolí školy a regionu. Dalším projektem je projekt s názvem Geovědy, který bude zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v geovědách a jim blízkým oborům s důrazem na jejich regionální příslušnost a vzdělávání žáků v geovědních oborech s důrazem na region.

Pro zkvalitnění ekologické výchovy a osvěty je připraven projekt „Lesní škola Podhůra“. Projekt bude zaměřen na zvyšování vědomostí o lese, lesnictví, obnovitelných zdrojích, péči o životní prostředí a zdokonalování manuálních schopností. Důraz je kladen na ekologickou výchovu, která zaujímá široké spektrum informací a probíhá formou her a zážitkového učení. Výuka probíhá přímo v lese s pedagogem – lesníkem. Děti si tam mohou les ohmatat, očichat a dozvědět se odborné věci navazující přímo na oblast městských rekreačních lesů Na Podhůře. Jde o třídenní program s lesní pedagogikou pro žáky 4 . - 5. tříd ZŠ Chrudim. Jeho cílem je zlepšení kvality vědomostí dětí a mládeže o lese jako ekosystému, o lesnictví a jeho významu při získávání kvalitního dřeva, obnovitelného zdroje energie, a v péči o životní prostředí - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873001506086369.1073741854.588630844523438&type=3

Od roku 2011 se pravidelně jednou ročně pořádá veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim očima mladé generace.  Jde o veřejnou diskuzi nad problémy ve městě očima žáků základních a středních škol. Cílem celé akce je, aby i mládež města měla možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města. Výstupem akce jsou nadefinované nejpalčivější problémy očima žáků a studentů, které se na školách ověřují anketou a předkládají ZM. http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-ocima-mladeze.html

Stoly mladých na veřejném projednání Desatera problémů města Chrudim 

Od roku 2013 jsou součástí veřejných projednání "Desatero problémů města Chrudim" stoly mladých. Kromě 7 tematických sekcí (školství, sociální oblast a zdravotnictví, doprava, životní prostředí apod) mají možnost mladí přispět svými náměty, které vidí jako nejprioritnější. Pravidelně se stává, že problém vytyčený u tohoto stolu je nejenom vybrán jako TOP P na fóru, ale uspěje zároveň i v anketě a je zařazen k řešení.

V roce 2014 se uskutečnil v rámci projektu Mládež v akci ve spolupráci s NSZM kulatý stůl mladých na téma zaměstnanaost/nezaměstnanost.

V roce 2015 byla na Střední škole zemědělské a VOŠ Chrudim připravena výstava na téma" Co skrývá něžná krása květin" - zaměřeno na problematáiku FT.

Město ve svém rozpočtu na r. 2011 na provoz MŠ vyčlenilo 5.920 tis. Kč a na ZŠ 18.899 tis. Kč. V současné době nelze zjistit, kolik z toho bylo použito na VUR.

Město ve svém rozpočtu na r. 2012 na provoz MŠ vyčlenilo 6.059 tis. Kč a na ZŠ 12.357 tis. Kč. DDM: 130 tis.,

na rok 2013 to bylo 6.282 tis. Kč na MŠ, 12.817 tis. Kč na ZŠ a 140 tis. Kč na DDM.

V roce 2014 na MŠ 6.242 tis. Kč, ZŠ 12.792 tis. Kč, ZUŠ 130 tis. Kč (investiční příspěvek) a DDM 140 tis. Kč.

Na rok 2015 na MŠ 6.518 tis. Kč, na ZŠ 12.577 tis. Kč a DDM 150 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky na MŠ se zvyšují z důvodu růstu cen, tak aby MŠ byly schopné z rozpočtu krýt běžné výdaje.

Příspěvky na ZŠ se mezi lety 2011-2012 skokově snížily z důvodu převodu Speciální ZŠ pod Pardubický kraj. Dále se příspěvky průběžně snižují s ohledem na úspory energií (EPC) a se získáváním grantů z ESF ve školách.

Příspěvek na DDM se průběžně zvyšuje z důvodu větších nákladů na provoz. Tento nárůst je důsledkem větší nabídky programů pro děti, rozšiřuje se nabídka příměstských táborů.

Město poskytuje pravidelně finance na údržby a budování dětských hřišť v MŠ - částka je stabilní

Byly zavedeny koše a kontejnery na tříděný odpad pro školy (60 tis. Kč + 200 tis. Kč).

Školy jsou zapojeny do tvorby MAP. Jde o participativní zapojení škol do přípravy strategických plánů pro vzdělávání v rámci ORP.

V rámci tohoto procesu jsou vytvořeny 3 pracovní skupiny:

 • PS Proti školnímu neúspěchu - formativní hodnocení ve škole, zlepšování sebehodnocení a motivace ke vzdělávání, pozitivní školní klima – posilování sociálních a komunikačních dovedností; zlepšování sebehodnocení; rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • PS Inkluze - inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos.
  Inkluzívní vzdělávání má své principy, kterými se liší od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy zúčastněných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.
 • PS Gramotnost - gramotnost funkční, počítačovou, technickou, literární, sociální, ekonomickou, zdravotní, spotřebitelskou, vizuální

MAP fungují na těchto principech: spolupráce, zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, dohody, otevřenosti, princip SMART, udržitelnosti.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?

Hodnota indikátoru:

ANO

indikátor SPURCH C1 Objem financí přidělený školským zařízením v Kč.

Sebehodnocení +1

V rámci aktivit města je pamatováno na formální vzdělávání z hlediska UR ve školách i ostatních školských zařízeních.

Za nedostatek lze považovat skutečnost, že nelze přesně vyčíslit hodnotu poskytované pomoci na VUR.

Nově je zpracována metodika pro Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

Většina školských zařízení má zpracovaný ekologický audit a Environmentální prohlášení, stanovena opatření, která by měla vést k úsporám. Data o úspoře energií dokazují pozitivní vývoj v této oblasti.Ňěkteré školy jsou zapojeny do porjektu EPC.

Databáze dostupných didaktických materiálů, přednášek i besed je školám pravidelně nabízena jak formou www stránek , tak i formou aktualizované nabídky (oblast zdraví, ekologie i sociální).

Práce škol (nad rámec povinností) je každoročně oceňována. Jde ale spíš o společenské uznání a poděkování.

Některé školy jsou zapojeny v síti M.R.K.E.V. a M.R.K.V.I.Č.K.A.

Hodnocení oponenta +1
Podpora VUR je na dobré úrovni. Obec oproti minulému období zprostředkovává další novou materiální a odbornou podporu školám. Jako pozitivní lze hodnotit nárůst programů zájmového vzdělávání pro různé cílové skupiny v DDM.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj bylo v hodnoceném období v základních školách ve městě Jihlava a částečně i v ORP Jihlava podpořeno realizací těchto projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

- CZ.1.07/1.1.36/02.0016 Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech.

- CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Otevřená škola

Podpora města v oblasti třídění odpadů - město materiálně podpořilo ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ vybavením interiérovými koši na třídění odpadů, dotovanými kompostéry do školních zahrad a hradí náklady na vývozy kontejnerů na papír, plast, sklo všem školám a školským zařízením.

Odbornou podporu poskytují svými aktivitami Služby města Jihlavy, s.r.o. – jsou to zejména exkurze na sběrných dvorech, na skládces erudovaným výkladem.

Pro ředitele škol a školských zařízení jsou pořádány pravidelná školení na téma Povinnosti původců odpadů.

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových kampaní propagující zdravý životní styl a udržitelný rozvoj – Den Země, Evropský týden mobility, Světlo pro AIDS, Den bez aut atd. http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=89130

Žáci ZŠ T.G.M. připravují na Den Země svůj stánek s výstupy projektových dnů s ekologickou  tématikou a kvízy a soutěžemi pro děti.

Celokrajská kapmpaň Čistá Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2016/d-

Využívání výukových programů enviromentálního centra ZOO Jihlava PodpoVRCH.

Místní akční plán

Město je zpracovatelem místního akčního plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Do projektu jeou aktivně zapojeny všechny školy ORP Jihlava.

29. září 2016 byl schválen řídícím výborem Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Jihlava http://www.jihlava.cz/strategicky-ramec-map-do-roku-2023-pro-orp-jihlava/d-514889

Strategický rámec byl předložen RSK 30. září 2016 tak, aby školy mohly své investiční záměry předložit ve formě projektových žádostí do výzev 46 a 47 IROP. Do SR bylo zahrnuto celkem 66 investičních záměrů.

Souhrn požadavků škol, školských zařízení a Městské knihovny v ORP Jihlava je v hodnotě  338 260 000 Kč. Další zasedání Řídícího výboru proběhne v dubnu 2017, kde bude SR aktualizován o případné další investiční záměry podle potřeb škol a zřizovatelů.

Prioritní oblasti  Strategického rámce

Priorita č. 1

Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání pro všechny děti

Priorita č. 2

Kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí pro všechny žáky

Priorita č. 3

Rozvoj kompetencí pro úspěšný vstup na pracovní trh

Priorita č. 4

Neformální vzdělávání

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO Projekt CZ.1.07/1.1.36/02.0016 5 071 290,90 Kč Projekt CZ.1.07/1.1.00/46.0005 6 251 095,00 Kč
Sebehodnocení +2

Město jako zřizovatel ZŠ, MŠ vyhledává a po dohodě se zřizovanými školami realizuje projekty, které slouží k rozvoji v různých oblastech nad rámec minimálních povinností daných RVP.

Hodnocení oponenta +1

Vycházíme-li z definice VUR tak, jak je uvedeno v Metodice, pak lze konstatovat, že VUR je realizováno v oblasti naplňování funkčních gramotností (Projekty OP, MAP). První ze zmíněných projektů OP, zahrnující rovněž rozvoj EV na školách byl ukončen v roce 2014, druhý z OP týkající se inkluze v roce 2015. Rozvoj vybraných kompetencí a inkluzivního vzdělávání je rozvíjen dále v rámci MAP. Město umožňuje organizací různých kampaní (Den Země, Den bez aut apod.) žákům MŠ a ZŠ rozvíjet další kompetence v oblasti UR. Jak dokládá předložený Audit, podpora města samotným školám se zaměřuje zejména na oblast odpadů (využití pro formální i informální vzdělávání). To dokazuje také zpráva Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Z analýzy rovněž vyplývá, že koordinátoři EVVO se mohou na město v oblasti EVVO obrátit. Těžiště podpory škol je zejména v environmentálním vzdělávání/environmentálních tématech.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

1. Finanční normativ na žáka v MŠ a ZŠ na EVVO – od roku 2015 navýšení částky na 30 Kč na žáka proti původní částce 14 Kč

2. Dokončení investic v MŠ – regenerace zahrad – projekt „Svět je velká zahrada“

(http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=165)

U MŠ Pionýrská vytvořena „ ŠKOLNÍ ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU“ a zahájeno vzdělávání podle nového ŠVP  „PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM“. Poslední z 9 zahrad při MŠ se bude rekonstruovat letos na jaře. Na projektu se finančně spoluúčastnilo město Kopřivnice. Z větší části byl projekt financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

3. Odborná podpora -  plán a realizace školení, workshopů a sdílení zkušeností v oblasti gramotností a VUR v rámci budování znalostních kapacit projektu MAP ORP Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice)

4. Organizace soutěží a akcí pro žáky MŠ a ZŠ, informování o celostátních soutěžích i akcích města, do kterých se mohou zapojit (akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, sběr použitých baterií, sběr papíru s firmou Slumeko i jinými,  kampaň  Den země -  soutěž fotografickáliterární, výtvarná, Ekovýstava, Pohádkový les  apod.) http://zivotniprostredi.koprivnice.org/

Den bez úrazů – kampaň zaměřená na bezpečnost a poskytování první pomoci

Evropský týden mobility – udržitelná doprava (akce – př. cyklohrátky), Mladý cyklista – akce ve spolupráci s BESIP

Evropský den bez aut – upozornění na neudržitelný růst individuální dopravy, snaha o podporu veřejné dopravy, stezky pro pěší, cykloturistické trasy,...)

Odborná pomoc města spočívá v koordinačním a metodickém zastřešení akcí.

Podpora města vzhledem k projektům neziskových organizací zabývajících se mimo jiné vzděláváním k UR.

5. Fungující dětské zastupitelstvo (dále jen DZ) a jeho aktivní činnost (spolupráce na kampaních Zdravého města, zapojování mladých do projektů města, iniciace vlastních podnětů vedení města, ...)

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO

Odborná podpora i finanční podpora v Kč.

Výše částky byla nastavena již z dob minulých a prozatím jsme s ní nehýbali. Částku momentálně vnímáme opravdu jako příspěvek, který pokryje část nákladů. Školy a zejména rodiče by určitě uvítali částku vyšší, ideálně kdyby pokryla celkové náklady na program. Tento návrh chceme předložit orgánům města – je v jednání s garantem. Zároveň rozšiřujeme nabídku doporučovaných subjektů a programů pro využití tohoto příspěvku.

Školy se zapojují zejména do sběru papíru – některé se zapojily do soutěže, kterou vyhlásila v letošním roce naše kopřivnická firma SLUMEKO (zapojily se zejména mateřské školy), jiné spolupracují i s jinými firmami (zapojení např. do soutěže PAN POPELA firmy ASA). MŠ a některé  ZŠ  se dále zaměřují na sběr baterií, PET víček, hliníku. MŠ a většina ZŠ třídí odpadový materiál. Více info viz příloha č. 1 – vzdělávání pro udržitelný rozvoj…(podklady ze škol)

Sebehodnocení +1

Finanční podpora školám je motivující k vytváření projektů a realizaci aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání.

Projekt „Svět je velká zahrada“ podávala příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice. Město podpořilo projekt finančně. Dokončen byl v roce 2015, poslední zahradu revitalizuje v letošním roce na své náklady město. Zahrady jsou plně využívány nejen MŠ, ale v odpoledních hodinách jsou zpřístupněny i veřejnosti.

Akce Den země je jednou z největších akcí ve městě, zapojují se do ní pravidelně aktivně MŠ i ZŠ ve městě i z okolí svými „Eko-výrobky“, zapojením do soutěží a absolvováním aktivit připravených různými institucemi s  tematikou VUR v prostorách parku E. Beneše.

Hodnocení oponenta +1

Město alokuje na každého žáka příspěvek ve výši 30 Kč, který může škola využít pro realizaci VUR nad rámec minimálních požadavků RVP. Otázka 7.1.2 pak ukazuje výčet akcí, jichž se MŠ a ZŠ účastní. Převažují aktivity zaměřené na EVVO připravované občanskou společností Hájenka. Školy však volí i jiná témata týkající se například udržitelné výroby a spotřeby, zdraví, multikulturní výchovy. Školy se dále účastní programů města a je pozitivní, že mají zástupce v dětském zastupitelstvu. Existuje tedy dobré prpojení mezi městem a školami, zástupci dětí se mohou částečně zapojit do chodu města v rámci principu good governance.

V rámci MAP je podpořen rozvoj žádoucích komeptencí žáků.

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován obcí (obec zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výroční zpráva školy - VUR

Od roku 2016 je součástí výroční zprávy každé základní školy i část, která se věnuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která tak umožňuje zřizovateli monitoring všech projektů pořádaných na jednotlivých školách. Projednáván v rámci činnosti komise výchovy a vzdělání při RM.

Části výročních zpráv zaměřené na VUR viz příloha.

Zastupitelstvo mládeže - akční plán - vyhodnocování

V rámci činnosti Zastupitelstva mládeže je Útvaru pro strateg. plánování a UR (USPUR) předkládán za jednotlivá pololetí jak akční plán, tak i jeho následné vyhodnocení - viz příloha.

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  ANO

Od 2016 je pro každou školu vyčleněn příspěvek ve výši 10 tis. Kč/škola výhradně na akce zaměřené na VUR.
Výběr témat je na vedení školy, shrnutí akcí následuje ve vlastní výroční zprávě školy.
Příspěvek je poskytován všem školám a školským zařízením zřízeným městem Litoměřice a soukromé ZŠ Lingua Universal.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Monitoring je zřizovatelem prováděn v rámci  výročních zpráv škol a školských zařízení, předkládání akčního plánu a jeho vyhodnocení v rámci činnosti Zastupitelstva mládeže.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zavedlo systém monitoringu VUR na školách má tedy ucelenou představu o projektech, které se v rámci VUR na školách konají. Město tak reagovalo na doporučení, které bylo formulováno v minulém auditu. Dalším krokem by mělo být systémové vyhodnocování témat městem. Na základě tohoto hodnocení by školám mohla být poskytnuta inspirace (odborná podpora) k tomu, jakým směrem v oblasti VUR dále pokračovat, aby byly reflektovány aktuální trendy UR (např. plýtvání potravinami, globální změna klimatu).

Za podstatný lze považovat také monitoring aktivit Zastupitelstva mládeže v oblasti podpory udržitelného rozvoje a osvětě v něm. Vzhledem k charakteru této inciativy lze považovat takový monitoring ze strany města za plně postačující, neboť aktivity vychází z potřeb mládeže a její reflexe udržitelnosti.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 nemá zaveden systém hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách. Monitoring lze provést z výročních zpráv, vzdělávacích programů a Map jednotlivých škol. Informace o vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zprávách,  zprávách z České školní inspekce apod. MČ jako zřizovatel přehledně nemonitoruje a nevyhodnocuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Výroční zprávy o činnosti základních škol jsou zpracovány dle platné legislativy, která ovšem neukládá monitorovat a vyhodnocovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přesto všech 6 základních škol ve svých výročních zprávách hodnotní environmentální výchovu a osvětu.

V letech 2013 a 2015 proběhla dotazníková šetření na jednotlivých školách, na jejichž základě má nyní každá škola zpracovánu svou mapu školy. Projekt dotazníkového šetření měl za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče, učitelé, provozní zaměstnanci a ředitel/ka. Výsledky projektu poskytují zajímavé a podnětné informace, které pomáhají hlavně vedení v další práci při zkvalitňování školy.

V roce 2018 a 2020 proběhne dotazníkové šetření Mapa základních a mateřských škol zaměřené na klima školy v rámci projektu MAP II . Vedle toho proběhne v 5., 7. a 9. ročnících testování ve vybraných předmětech – český jazyk a matematika.

Např. ZŠ Gen. Janouška - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je přirozenou součástí života školy na úrovni teoretické i praktické. EVVO jako průřezové téma je rozpracováno do Školního vzdělávacího programu „Strom poznání“. Jednotlivá témata EVVO voda, ovzduší, energie, půda, odpady, prostředí, biodiverzita se prolínají výukou i všemi mimo vyučovacími aktivitami školy. Škola má zpracovaný Dlouhodobý plán EVVO a roční plán EVVO v aktuálním školním roce. Při plánování jednotlivých kroků vychází mimo jiné i z témat mezinárodně vyhlašovaných programů. V roce 2016 to bylo téma luštěnin a jejich významu při řešení potravinové krize, pro rok 2017 bylo vyhlášeno téma rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Současně škola navazuje na zkušenosti, které získala v předcházejících letech. Vytváří si vlastní výukové programy, projekty i pomůcky do výuky, k jejich výrobě využívá převážně vlastní potenciál. Na konci školního roku je pravidelně zpracování hodnocení EVVO (VUR) v daném školním roce, které je součástí výroční zpráv školy.

Škola je držitelkou těchto ocenění:

1. Mezinárodní titul Ekoškola, tento titul škola obhájila celkem 4x (v roce 2006, 2008, 2011 a 2016), titul je škole propůjčen do června 2020.

2. Škola udržitelného rozvoje I. stupně, titul škola získala v roce 2007, 2009 a 2012, 2015, titul je škole propůjčen do konce roku 2017.

ZŠ Šimanovská - Ekotým pravidelně vyhodnocuje svoji činnost v rámci školy.

Dotazníkové šetření Mapa školy bylo realizováno na území Městské části Praha 14 jako součást zakázky Evaluační materiály pro mateřské a základní školy v rámci Místního akčního plánu MČ Praha 14 II. Sběr dat proběhl na jaře 2018 prostřednictvím elektronických a/nebo papírových dotazníků. Do šetření se zapojilo celkem 14 mateřských škol, z nichž 10 zřizuje MČ Praha 14, zbývající 4 mateřské školy pak mají zřizovatele soukromé. Každá zúčastněná mateřská škola obdržela vlastní zprávu obsahující hlavní zjištění na základě svých dotazníků. Dotazováni byli pedagogové, žáci a rodiče. Byly šetřeny následující parametry.

 • Cíle školy
 • Výuka a hodnocení
 • Spolupráce
 • Bezpečí
 • Materiální zázemí
 • Spokojenost se školou
 • Vztahy
 • Učitelský sbor
 • Jídelna

Mateřské školy

Celkově je možné říci, že u všech zmíněných skupin převažuje spokojenost s atmosférou ve školách . V pohledu na možné rezervy se respondenti v zásadě shodují.

Podle názoru scio je možné formulovat tyto silné a slabé stránky:

Silné stránky:

 • vztahy mezi pedagogy, dětmi, rodiči a vedení škol
 • celková atmosféra/klima škol
 • kvalita pedagogických sborů
 • důvěra mezi vedeními škol a zaměstnanci
 • prostorové a materiální vybavení

Slabé stránky:

 • vztah mezi školami a jejich zřizovateli
 • finanční zázemí, finanční ohodnocení zaměstnanců
 • nabídka kroužků a odpoledních aktivit

Základní školy

Silné stránky:

 • spokojenost na straně pedagogů vedení škol a velké části rodičů
 • dobré klima na 1. stupni škol
 • důvěra mezi vedeními škol a zaměstnanci
 • podpora ze strany zřizovatele
 • financování
 • prostorové a materiální vybavení

Slabé stránky:

 • spokojenost nepedagogických pracovníků
 • atmosféra ve školách a nízká atraktivita některých předmětů vnímaná žáky 2. stupně
 • míra sociálně - patologických jevů na 2. stupni škol a zejména její slabé vnímání ze strany pedagogů

 

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  ANO

Školy si vyhodnocují a monitorují VUR samy.

Sebehodnocení 0

Monitoring ani vyhodnocování není zřizovatelem prováděno. Je prováděno samotnými školskými zařízeními hodnocením environmentální výchovy ve výročních zprávách jednotlivých základních škol.

Hodnocení oponenta 0

MČ nemá v současnosti zaveden monitoring VUR. Deklaruje, že si školy monitorují a vyhodnocují samy. Další systematická práce MČ se závěry monitoringu škol ovšem neprobíhá.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Informace o práci škol je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zprávách a zprávách z České školní inspekce apod.

Při nových konkurzech na post ředitele/ředitelky je kladen důraz na znalost klíčových kompetencí žáků. Ve městě máme 2 ZŠ, 1 MŠ, 1 speciální ZŠ a 1 SŠ zapojenou do sítě Škol podporující zdraví – Zdravá škola. MŠ Dr.J.Malíka je Bezpečnou školou. Tento projekt probíhá pod patronací WHO.

VUR má v různé míře každá škola zahrnutou do svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Každá škola má ŠVP ke stažení na web stránkách.

Koncem roku 2015 jsme zpracovali studii „Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim“ .Ta si klade za cíl zjistit, jaký vztah mají mateřské a základní školy v Chrudimi k udržitelnému rozvoji a jaká opatření v rámci této problematiky realizují. Cíle bude dosaženo prostřednictvím hodnotících indikátorů, neboť indikátory jsou ideálním ukazatelem porovnávajícím aktuální stav s minulým či požadovaným. Hodnotící indikátory budou v rámci této studie definovány a nastaveny tak, aby co nejlépe vystihly obraz udržitelného rozvoje ve školách.

příloha Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?

Hodnota indikátoru:

ANO - připravena metodika hodnocení.

 

Sebehodnocení +1

Bylo nově zpracováno hodnocení VUR na školách. První hodnocení bude součástí výroční zprávy za rok 2016.  

Hodnocení oponenta +1
Obec reagovala na doporučení z minulého období, že by měla zpracovat systematickou metodiku hodnocení VUR na školách. Obec vypracovala metodiku Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj na školách, která vychází z etablovaného materiálu Šimončovičová a Šudý Indikátory trvalo udržitelneho rozvoje škol (2008). Z tohoto materiálu vybírá podstatné indikátory. Město na cestě k hodonocení učinilo důležitý krok, nicméně samotné hodnocení proběhne až v roce 2016, tudíž systém hodnocení již existuje, není však doposud naplněn daty.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je pravidelně monitorován a vyhodnocován městem v rámci udržitelnosti projektu č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality. Metodika Vlastního hodnocení školy vznikla v rámci projektu ESF a je volně přístupná veřejnosti. V rámci projektu vzniknul informační systém na podporu autoevaluace. Tento informační systém je také volně přístupný veřejnosti. Více informací na webu: http://jihlava.eval.cz/

 

Informace o vzdělávání pro udržitelný rozvoj uvedené ve výročních zprávách jednotlivých základních škol (viz příloha) jsou hodnoceny při každoročním projednávání hospodaření PO a výročních zpráv jednotlivých základních škol.

V únoru 2017 bylo městem zadáno provedení analýzy enviromentálního vzdělávání na jihlavských základních školách pracovníky Střediska ekologické výchovy SEVER z Horního Maršova, viz příloha.
 

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  Systém vyhodnocování probíhá prostřednictvím vyhodnocení výročních zpráv.
Sebehodnocení +1

Probíhá pravidelné hodnocení (1x ročně) a monitorování VUR městem.

Provedení analýzy enviromentálního vzdělávání na základních školách.

Hodnocení oponenta +1

Město provádí pravidelná hodnocení kvality vzdělávání. Toto hodnocení se zaměřuje mj. na materiální podmínky škol, kulturu školy (mj. vztah s regionem) i cíle a hodnoty školy (zde školy mohou případně projevit svůj vztah k UR). Explicitně se Metodika autoevaluace ZŠ Města Jihlavy VUR v žádném okruhu nevěnuje (zjišťuje pouze existenci koordinátora EVVO na škole), implicitně však řada okruhů autoevaluace (mj. ta výše zmíněná) obsažena jsou a mohou přispět k získání podstatných informací k VUR na školách. Město při analýze může získat informace o VUR ve dvou rovinách – jak různé aspekty školy přispívají k rozvoji obecných kompetencí potřebných pro realizaci UR v běžném životě a jak jsou rozvíjeny specifické kompetence naplňující případně UR.
Jako podstatnou lze vnímat analýzu toho, jak se na školách naplňují cíle EVVO resp. VUR v různých stupních vzdělávání. Tuto informaci přináší zpráva Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Analýza mj. naplňuje konkrétními daty vybrané indikátory Metodiky, podle níž je Audit v oblasti vzdělávání zpracován. Doplňuje tedy řadu informací o školách tohoto Auditu. Analýzu lze považovat za naprosto zásadní materiál pro možnost dalšího směřování podpory škol ve VUR do budoucna. K tomu samozřejmě dojde až v dalším období, neboť zpráva byla zpracována v roce 2017. K vyhodnocení zprávy městem pravděpodobně teprve dojde. Analýza je velmi orientovaná na environmentální vzdělávání (což odpovídá jejímu názvu). Při opakování by se analýza mohla dotknout více také dalších oblastí VUR (sociální a environmentální oblasti).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Odbor školství, kultury a sportu od letošního školního roku sbírá data o využití finančních prostředků určených na EVVO přímo od škol. Zjišťujeme typ akce či projektu, na který byly peníze využity a počet zapojených žáků školy (viz příloha č. 1).

Zároveň školy uvádí, které aktivity v oblasti VUR využívají a se kterými organizacemi spolupracují. Toto šetření plánujeme dělat každoročně.

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Jako základní informace o investování financí v rámci EVVO je  toto dostačující. Strukturovanou metodiku hodnocení VUR na školách v delší časové řadě zatím nemáme, budeme se snažit danou oblast detailněji monitorovat. Hodila by se nám uceleně zpracovaná metodika, která by byla použitelná pro všechna Zdravá města a umožnila by srovnání.

Hodnocení oponenta +1

Město zpracovalo prvotní analýzu zaměřující se na témata VUR na školách. Dává však také poměrně dobrou představu o vynaložených finančních prostředcích na žáka (add 7.1.1) ve vztahu k VUR. Zajímavé jsou rovněž informace o využívaných databázích. Analýza je z hlediska realizovaných akcí více zaměřena na EVVO než VUR. Do budoucna by ji tedy bylo dobré rozšířit také o dotazy na další témata VUR, případně další chod školy v rámci VUR. Ananlýza dává dobrou představu o využívání didaktických materiálů vztahujících se k VUR ve školách. Do budoucna by měla být provedeno vyhodnocení získaných informací ze strany města, například stanovaní silných a slabých míst ve VUR, aby analýza sloužila k dalšímu posunu ve VUR na školách.

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR ? Jsou tyto databáze podporovány krajem, obcí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní/mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle zpětné vazby ředitelů ZŠ je pedagogickými pracovníky ve velké míře využívána databáze tzv. "Didaktických učebních materiálů", které vytvářely jednotlivé školy v rámci projektu EU peníze školám.
V rámci spolupráce se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Litoměřice, která probíhá jak na úrovni MŠ, tak i ZŠ, je umožněno pedagogickým pracovníkům zapůjčení výukových materiálů z jejich vlastní knihovny.
Volně dostupné materiály jsou i na stránkách Zdravého města Litoměřice.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=128

http://dumy.cz/

https://www.e-vaclav.eu/web/guest/oprojektu

http://www.pppuk.cz/poradny/teplice/dokumenty-pro-skoly

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci projektu EU peníze školám byly vytvořeny tzv. DUMy resp. Didaktické učební materiály.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Školy využívají databáze, jejichž vznik byl podpořen projekty EU. Databáze DUMY obsahuje velkou řadu didaktických materiálů pro výuku. Lze dohledat i materiály vztahující se k UR a k problematice s ní související.

Materiály pedagogicko-psychologické poradny, zejména projektu Václav, lze považovat za podstatné zejména pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou tedy spíše sekundárním zdrojem materiálů pro školy.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní školy aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP popř. členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina - TEREZA, vzdělávací centrum;ZO ČSOP Koniklec; Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka. Školy také plně využívají ekologické výukové programy jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Městská část školám nezajišťuje výukové sady pro praktickou činnost a volně dostupnou databázi MČ Praha 14 nemá.

V rámci realizované kampaně Den Země zpracovává MČ Praha 14 tematický pracovní listy pro ZŠ a MŠ, na kterém se podílí žáci ekotýmu základní školy Gen. Janouška. Pro ZŠ 800 ks, pro MŠ 500 ks. Pracovní listy jsou na každý rok nové, tematicky zaměřené.
 

Portály pro školy a organizace zabývající se VUR

Didaktické portály

 

Environmentální výchova

 • Mateřské školy

Je součástí ŠVP – děti jsou vedeny k šetření s vodou a energiemi, k odpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a zdraví. Všemi činnostmi se prolíná úsilí pedagogů vytvořit u dětí povědomí o sounáležitosti každého jedince se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Všechny mateřské školy připravují program s ekologických tématem v rámci kampaně Den Země. Např. MŠ Kostlivého má zpracován ekologický projekt s názvem Čtyři doby pro Honzíka a Malý zahradník.

 • Základní školy

Výchova k UR je na základních školách uskutečňována prostřednictvím průřezového tématu, které je zařazeno do většiny vyučovacích předmětů. Na I. stupni byla realizována především v předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda, ale také v pracovní činnostech nebo výtvarné výchově. Na II. stupni pak zejména v předmětech přírodopis, zeměpis, chemie ale také ve výtvarné a občanské výchově. Kromě přímé výuky se environmentální výchova uskutečňovala i na různých akcích, exkurzích, projektech, výjezdech do škol v přírodě. Stěžejní akcí byl Den Země, kde všechny základní školy prezentují environmentální aktivity. Na některých školách funguje kroužek zaměřený na ekologickou výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji.

Školy naplňují cíle UR v oblasti ochrany životního prostřednictvím třídění odpadů, šetření energií, péče o zeleň v okolí školy, pozorování ekolog. problémů a jejich globálních souvislostí, zapracování témat do jednotlivých předmětů, osvěta (diskuse, rozhovory, projektové práce). Na školách byly zorganizovány akce přispívající k aktivnímu přístupu k ochraně ŽP. V prvé řadě to byly sběrové akce, úklid okolí školy, práce na školních pozemcích, sběr papíru, sběr hliníku, sběr baterií a akumulátorů. Školy jsou také zapojeny do celostátního programu Recyklohraní. Na školách proběhl program Tonda obal zaměřený na třídění obalů, kdy byl školám k dispozici web Tonda obal. Školy navštěvují ekocentrum Toulcův dvůr, využívají programů s tématikou UR, které připravují Lesy hl. m Prahy a organizace ORNITA. Školy pořádají exkurze do spalovny Malešice.

U všech výše uvedených aktivit jsou využívány veškeré materiální, propagační, výukové a didaktické pomůcky a databáze ve všech formách. Školy jich hojně využívají.

V rámci školních vzdělávacích programů a daného průřezového tématu environmentální výchovy jsou děti vedeny k ekologické výchově např.:

•        zprostředkovanými poznatky o přírodě,

•        pěstitelskými pracemi, vycházkami do přírody,

•        sběrem papíru a tříděním odpadu,

•        naučnými programy o přírodě a zvířatech,

•        vštěpováním pocitu sounáležitosti s přírodou,

•        vyjádřením prožitků v estetických činnostech,

•        získáváním a upevňováním poznatků na školách v přírodě,

•        programy a divadlem s environmentální tematikou,

•        orientačními hrami a činnostmi v přírodním prostředí

Žáci pravidelně navštěvují střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, Lesy Kbely

ZŠ Gen. Janouška jako neformální centrum EVVO pravidelně organizuje projektový den, kterého se mimo žáků přípravných a prvních ročníků zúčastňují děti z mateřských škol Obláček a Sluníčko, pro které program „Na odpady máme rady“ a "Ukliď po svém pejskovi" vytvořili žáci v rámci mezinárodního projektu Ekoškola.

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

ANO Hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty má k dispozici velké množství informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů.

Sebehodnocení +1

Základní školy aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy a jejich ekologické výukové programy.

Informace jsou soustředěny také na portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

Hodnocení oponenta +1

V auditu je zmíněna řada iniciativ a webových odkazů relevantních pro vzdělavatele, včetně odkazů na stránky obsahující didaktické materiály. Všechny tyto odkazy se vztahují specificky k environmentální výchově, ale obsahují i prvky VUR (tzn. důraz nejen na životní prostředí). V Praze je provozován speciální portál, který zajišťuje magistrát hlavního města a MČ na něj odkazuje.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Databáze didaktických materiálů je volně dostupná na http://www.vychovakezdravi.cz/ a http://www.ceskaskola.cz/ a http://www.klickevzdelani.cz/ (školský portál Pardubického kraje, nabízí informace pro širokou veřejnost, pracovníky ve školství, management škol, žáky a studenty), portál http://www.rvp.cz/ , http://www.paleta.cz/ – obchůdek s pomůckami, http://www.ekovychova.cz/ – rubrika periodika, publikace, pomůcky, http://www.ekokatalog.cz/.

Prostřednictvím pravidelného informačního servisu Ekocentra Paleta získávají školy informace o aktualitách a novinkách v oblasti EVVO.

K oblasti prevence kriminality získávají školy pravidelně aktualizovaný seznam garantovaných přednášek a besed, které mohou dle svých možností využít. Ekovýchovné programy jim jsou nabízeny také dle aktuální nabídky na základě podepsané smlouvy o spolupráci (s Ekocentrem Paleta).

Ve spolupráci se školami bývá připravován didaktický materiál, který poté mohou dle svých potřeb školy využívat (Bezpečná cesta do školy, důležitá telefonní čísla, omalovánky pro prevenci kouření, plachtová hra, Hraj si s geoparkem apod.).

Plachtová hra „Jdeme bezpečnou cestou?“ vznikla jako součást širšího projektu, jehož cílem bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí a naučit děti zásadám poskytování první pomoci. Prostřednictvím této hry se děti učí a opakují zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod. Plachtová hra bývá využívána i při osvětových kampaních - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou apod. Ve školách bývá využívána při hodinách dopravní výchovy.

Více - https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/bezpecna-cesta-do-skoly/chrudim-projekt-jdeme-bezpecnou-cestou

V rámci nového projektu na VUR - Hraj si s geoparkem získaly všechny školy i vybrané NNO didaktický materiál zaměřený na problematiku geoparku Železné hory.

Informace, materiály jsou školám poskytovány zejména při tematických kampaních nebo na jejich žádost (úspory energií, měření ovzduší, třídění odpadů apod.). Pro školy byl vyroben speciální EKOBOX, který získaly všechny školy zdarma – zaměřen na problematiku třídění odpadů. Ekobox je pomůcka pro výuku třídění domovního odpadu v mateřských školách a na prvním stupni základní školy. Je universálně vybaven a může sloužit pro herní i složitější úkoly jako doplněk výuky. Obsahuje různé herní aktivity na téma recyklace odpadů , k dispozici jsou pracovní sešity, metodické materiály o odpadech a jejich zneškodňování. Jsou zde soustředěny všechny podklady a záleží na pedagogovi, jakou kombinaci zvolí. Je možné jej kdykoliv doplňovat novými materiály dle potřeb vyučujících.

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?
Hodnota indikátoru:

Počet přístupů není sledován

Sebehodnocení 0
Školám jsou informace poskytovány, není ale sledován počet přístupů do elektronické databáze.
Hodnocení oponenta +1
Obec disponuje elektornickou databází materiálů pro školy, počty unikátních přístupů nehodnotí. Databáze obsahuje řadu podnětných materiálů. Kromě toho obec poskytuje školám další didaktické materiály (např. bezpečná cesta do školy, Hraj si s geoparkem). Situace je stabilně dobrá. Otázka zahrnuje rovněž odpověď na otázku 7.1.6
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava uzavřelo s Krajem Vysočina Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání, viz příloha. Zde se město a kraj zavázaly k užší spolupráci, na vybavení škol zejména pro zajištění kvalitní výuky technických a přírodovědných oborů, ale i v dalších oblastech pro VUR. 

V souladu s tímto memorandem byly základní školy vybaveny stavebnicemi MERKUR a ROTO, včetně didaktických materiálů. Dar Kraje Vysočina. Stavebnice Merkur i ROTO byly školám darovány Krajem Vysočina včetně metodik. Na jejich tvorbě se podíleli i někteří učitelé ze základních škol.

Základní školy aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy např. Chaloupky, PodpoVRCH jihlavské ZOO, SEVER Horní Maršov, Lipka (Brno), Sluňákov (Horka u Olomouce), Ekodomov (Praha) aj. Využívají pestré spektrum tištěných a elektronických materiálů z webových stránek.www.dunajvkufru.cz,www.ekolinek.czwww.ekopolis.cz

Dalším významným zdrojem jsou pedagogické portály např.http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4001, www.dumy.cz a další odborné weby zaměřené na životní prostředí www.enviweb.cz, www.ekologickavychova.cz, www.evvoluce.cz, www.zdrojeenergie.cz, www.hraozemi.cz

 

 

 

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení +1

Didaktické materiály jsou poskytovány vyučujícím spolu se stavebnicemi; jsou podporovány technické dovednosti žáků základních škol.

Hodnocení oponenta +1

Obec zajišťuje ve spolupráci s krajem Vysočina některé materiály pro technické a přírodovědné vzdělávání. Další didaktické materiály získávají školy zejména z externích zdrojů. Z přehledu materiálů plyne, že jde o relevantní zdroje informací, toto konstatování je ve shodě s Analýzou environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Další didaktické materiály získávají školy z externích zdrojů. Z přehledu materiálů plyne, že jde o relevantní zdroje informací. Do budoucna lze také uvažovat o analýze těchto zdrojů, aby město mohlo případně školy upozornit na další možné zdroje didaktických materiálů, či iniciovat jejich vývoj.Inspirativní by pro město mělo být také konstatování učitelů ze škol, s nimiž byl v rámci Analýzy environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách veden řízený rozhovor. Ti konstatují, že je množství materiálů velké, ale nepřehledné, ocenili by systematizaci na centrálním portálu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Školy využívají různé veřejně přístupné databáze elektronických materiálů – např. materiály z projektu EduBasse, VM, DUM (elektronické materiály pro udržitelný rozvoj z projektu EU peníze školám). Některé školy jsou  členy sítě M.R.K.E.V (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), 5x do roka obdrží písemné materiály (časopis Bedrník, nabídky středisek ekologické výchov, informační materiály) využitelné ve výuce, průběžně jsou z M.R.K.E.V. rozesílány elektronické nabídky výukových programů pro žáky, nabídky seminářů pro učitele.

Dále jsou školami využívány didaktické materiály volně dostupné – např. z www.nidv.cz, www.rvp.cz apod.

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

Ne, využívané databáze viz příloha č.1

Příloha číslo 1 je nazvaná vzdělávání pro udržitelný rozvoj – využití příspěvku na EVVO na školách, využívání databází (podklady ze škol)

Sebehodnocení -1

Databáze podporovaná obcí není vytvořena, dle našeho názoru je pokrytí jinými zdroji dostatečné a není tedy třeba vytvářet databázi vlastní.

Hodnocení oponenta 0

Audit, společně s přílohou k otázce 7.1.2 dokládá, že školy využívají veřejně dostupné datbáze podporující rozvoj kompetencí žáků a také do určité míry rozvoj VUR na školách. Město díky analýze udělalo první průzkum toho, jaké databáze jsou využívány. Do budoucna může inciovat vznik potřebných didaktických materiálů (tam, kde jeho názoru budou zapotřebí), nebo systematizovat informace o dobrých didaktických materiálech, které jsou školám volně dostupné, což by přestavovalo odbornou pomoc ze strany města při systematizaci informací.

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných obcí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U všech objektů základních a mateřských škol  zřízených městem Litoměřice je vždy v rámci plánovaných oprav kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.
Nejmohutnější vlna revitalizací objeků proběhla v letech 2013 - 2015, následně pak v letech  2016 - 2017 byla provedena kompletní výměna otvorových výplní na Masarykově ZŠ, výměna oken a částečné zateplení objektu MŠ Vančurova a kompletní zateplení a výměn oken objektu DDM Rozmarýn.
Zároveň je u všech objektů škol a školských zařízení pravidelně sledována a vyhodnocována spotřeba energií energetickým manažerem města a navrhovány možnosti efektivnějšího uživatelského chování za účelem realizace úspor energií.
Každá škola si zajišťuje separaci odpadů dle svých požadavků. Před některými školami ve městě jsou přistaveny kontejnery resp. vybudovány podzemní kontejnery na separovaný odpad (papír, plast, elektroodpad a použité baterie), které školy mohou využívat.
Město Litoměřice od r. 2012 monitoruje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody ve svých organizacích včetně veškerých školských zařízení.
 V rámci projektu EPC (2016 - 2017) byla provedena následná energeticky úsporná opatření (osvětlení, regulace po místnostech, spotřeba vody, atd.) na celkem 6 školských objektech. Od r. 2014 je také školskými zařízeními využíván tzv. Fond úspor energie, jehož jedním z cílů je zvýšit motivaci uživatelů školských zařízení k úsporám energie a vody, kdy část (30 %) z dosažených čistých úspor je ponecháno v dané organizaci pro využití na dodatečné výdaje. Je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak prostředky využije.  Pro rok 2018 je plánována revize tohoto Fondu úspor, aby byla zajištěna ještě větší motivace. Finanční prostředky z Fondu úspor jsou dále investovány do přípravných projektových prací pro další realizace energeticky úsporných opatření.

Úspory energií jsou monitorovány a každoročně vyhodnocovány energetickým manažerem města - viz oblast  3. Udržitelná výroba a spotřeba.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?
  ANO

investiční náklady:
2016:
Masarykova ZŠ - 4 853 tis. Kč

2017:
MŠ Vančurova - 2 000 tis. Kč

2018:
DDM Rozmarýn - 3 413 tis. Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Za období posledních 5 let došlo k významnému zlepšení. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií. Takto dochází k neformálnímu vzdělávání žáků v oblasti udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice se zaměřuje tradičně na energetické úspory ve školách a školských zařízeních, což je doloženo zde i v tématu USV celkového Auditu UR. Město se snaží o neustálá zlepšování v této oblasti. V šesti školských objektech byla zajištěna regulace spotřeby vody. Separace odpadů probíhá u škol individuálně. Při návštěvě na místě byly s řediteli škol zřizovaných městem diskutovány aktivity motivující žáky pro separaci odpadů. Zmiňován byl zejména sběr papíru, kde výtěžek ze sběru umožňuje podpořit různé žákovské aktivity.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 je zřizovatel 6 základních škol a 9 mateřských škol se 4 odloučenými pracovišti. Jsou zpracovány energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov jednotlivých škol. Postupně se realizují energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování budov, výměně oken, regulaci vytápění atd. U všech objektů škol a školských zařízení je pravidelně sledována a vyhodnocována spotřeba energií a vody pracovníkem Investičního odboru a energetickým manažerem MČ Praha 14.

Od roku 2010 se tato data sbírají, evidují a porovnávají se spotřeby energií a spotřeby vody mezi jednotlivými MŠ a ZŠ. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba vody a el. energie. U školských objektů, které jsou napojeny na dálkové zásobování teplem se sleduje také spotřeba tepla a u těch, co využívají plyn se sleduje také spotřeba plynu. Postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií.

V období roku 2010 – 2015 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 5 základních škol a 7 budov mateřských škol Prahy 14.

Název

Celkové náklady

ZŠ Gen. Janouška

67,34 mil

ZŠ Vybíralova

58,71mil

ZŠ Bří Venclíků

41,4 mil

ZŠ Chvaletická

13,92 mil

ZŠ Chvaletická - Rochovská

14,27 mil

MŠ Zelenečská

4,18 mil

MŠ Chvaletická

12,9mil

MŠ Štolmířská

14,38 mil

MŠ Šebelova

6,43 mil

MŠ Gen. Janouška

9,3mil

MŠ Paculova

7,04 mil

MŠ Vybíralova

18,72 mil

MŠ Hostavice

56 mil - nová nízkoenergetická budova

Celkové investiční náklady na  324,59 mil Kč.

V roce 2018 probíhá realizace projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí:

 • Rekuperace ZŠ Vybíralova
 • Rekuperace ZŠ Bratří Venclíků
 • Rekuperace ZŠ Gen. Janouška
 • Rekuperace ZŠ Chvaletická - SO1
 • Rekuperace ZŠ Chvaletická - Rochovská - SO2
 • Rekuperace MŠ Šebelova

Od roku 2011 MČ Praha 14 školské objekty - MŠ a ZŠ - zatepluje. Na budovách, kde se již provedlo zateplení, výměna oken atd. se tyto úspory energie projevují.

Základní školy

 • všech 6 základních škol má zateplenou střechu
 • 5 ze 6 budov základních škol má zateplenou fasádu
 • všechny školy mají instalovány termoregulační ventily a hlavice, všechny školy postupně rekonstruují sociální zařízení
 • postupně je obnovován nábytek a vybavení školních kuchyní, gastrovybavení
 • proběhla rekonstrukce školních kuchyní - ZŠ Chvaletická
 • proběhla výměna elektroinstalací - ZŠ Chvaletická

Mateřské školy

 • 11 ze 13 mateřských škol má zateplenou fasádu a střechu
 • postupně všechny školky rekonstruují sociální zařízení
 • postupně je vyměňován a obnovován nábytek
 • proběhla rekonstrukce školních kuchyní - MŠ Chvaletická, MŠ Vybíralova, MŠ Paculova, MŠ Zelenečská, MŠ Štolmířská a MŠ Sadská
 • proběhla výměna elektroinstalací -  MŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická, MŠ Štolmířská, MŠ Šebelova, MŠ Gen. Janouška

Ve všech budovách základních a mateřských škol je monitorována spotřeby elektrické energie, vody , teplo a plyn u objektů, kde je využíván. Budovy MČ nemají žádný vlastní zdroj elektrické energie. Zemní plyn se využívá v kuchyních nebo k vytápění tam, kde není dálkové zásobování teplem. Obnovitelné zdroje se nevyužívají.

Přehled úspor ve spotřebě tepla v GJ v letech 2010 - 2016 na jednotlivých MŠ po realizaci energeticky úsporných opatření. Pro rok 2017 ještě nejsou sebrána kompletní data.


 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MŠ Vybíralova 968              
UT  1 166 928 966 982 864 890 652
TV  124 120 128 116 97 77 70
MŠ Vybíralova 967              
UT   1 228 1 101 1 127 1 162 1 065 1 056 752
TV  124 120 128 116 97 77 70
MŠ Šebelova 874              
UT  3 016 2 496 2 470 2 428 2 087 1 682 1 608
TV  532 524 513 485 492 489 482
MŠ Paculova 1115              
UT  1 759 1 365 1 420 1 438 1 284 1 294 1 094
TV  231 237 239 240 235 244 231
MŠ Chvaletická 917              
UT  1 409 1 278 1 247 1 322 1 114 694 716
TV  191 199 198 201 192 182 178
MŠ Zelenečská 500              
UT  1 056 919 951 984 870 681 697
TV  220 200 140 přešlo se na jiný způsob vytápění    
MŠ Bobkova 766              
UT 3 064 2 961 2 914 2 948 2 766 2 823 2 905
MŠ Generála Janouška 1005              
UT 1 395 996 1 008 610 556 613 631
TV 236 277 273 281 287 284 249

Přehled úspor ve spotřebě tepla v GJ v letech 2010 - 2016 na jednotlivých ZŠ po realizaci energeticky úsporných opatření. Pro rok 2017 ještě nejsou sebrána kompletní data.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ZŠ Generála Janouška              
UT 8 953 7 824 4 526 5 199 3 757 4 168 4 128
TV  712 687 686 485 614 697 688
ZŠ Vybíralova              
kombinovaný ohřev 12 017 10 955 11 686 10 898 8 573 8 166 6 435
ZŠ Bratří Venclíků              
UT 6 337 5 220 5 090 2 138 3 517 3 137 3 314
TV  713 716 705 689 701 667 664
ZŠ Chvaletická              
UT 3 111 2 084 1 950 1 685 1 576
 
 
UT vzduchotechnika 366 375 300 331 275 256 201
TV    615 637 634 644 614 583 570
 SŠ Rochovská              
UT 1 875 1 655 1 585 1 372 1 237 1 376 919
TV   431 454 422 439 446 438 430

U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14 (ZŠ, MŠ a Praha 14 kulturní), budov ve správě MČ Praha 14 (Kulturní dům Kyje, Plechárna, Domov pro seniory Bojčenkova, Galerie 14, Komunitní centrum Kardašovská, Komunitní centrum Pilská, budova JAHODY,o. p. s.), Správy majetku Praha 14 a Sociálního podniku Černý Most proběhl :

 • sdružený nákup el. energie, plynu
 • sdružený nákup odvozu odpadů
 • sdružený nákup elektrorevizí
 • v rámci zavedení energetického managementu budou v průběhu roku postupně instalovány multiutilitní měřidla a vodostopy

V roce 2018 se bude budovat větrání s rekuperací v budovách ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Chvaletická a MŠ Šebelova.

U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14 proběhlo:

 • sdružený nákup gastro vybavení, nábytku a mobilních telefonů
 • snížení energické náročnosti základních a mateřských škol - zateplování a výměna oken

Při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících systémů se používají úsporná svítidla LED a důsledně se dodržují platné předpisy a normy.

V rámci výuky jsou žáci seznamování i s provozními opatřeními, jako jsou úspora plynu na vytápění, pravidelné efektivní větrání místností, úspora finančních prostředků za vytápění díky výměně oken za plastová a zároveň snížení hluku. Zároveň jsou žáci ve všech ročnících vedeni k pochopení složitosti vztahu člověka a životního prostředí. Žáci sledují vztahy mezi člověkem a prostředím z hlediska ekologického, vědeckotechnického a občanského. Úspora energií je jedním z témat začleněných do výuky fyziky (př. Tepelné jevy). Téma je kromě přírodovědných předmětů také zařazeno do předmětu Práce na počítači, kde je spojeno s vyhledáváním informací na internetu a s prací v programech - Word, Excel a Access.

Na některých školách je program realizace úspor realizován také v rámci školních projektů (např. Na odpady máme rady, Čí je škola, naše...), programů mimo vyučování a i jako součást výuky matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie, pracovních činností.... (Besedy o jaderné energii;...... )

Odpady na školách

 • každá škola si zajišťuje separaci odpadů dle svých požadavků sama a na své náklady
 • školy pravidelně monitorují objem vyprodukovaných odpadů

Př.  ZŠ Gen. Janouška v rámci projektu Ekoškola žáci mapovali nakládání s odpady ve škole. Zaměřili se na důslednost v třídění, na množství PET lahví, které škola vyprodukuje. V rámci analýzy ekologického stavu školy jsme zjistili, že došlo ke snížení množství PET lahví. Je to hlavně díky tomu, že většina žáků používá lahev na opakované využití, a také díky opatření, které škola přijala. (Pitný režim pro žáky, odstranění nápojových automatů, zrušení prodeje nápojů ve školním bufetu). Došlo k mírnému snížení množství směsného odpadu díky tomu, že rodiče stále více k balení svačin využívají krabičky.

Př. Na  ZŠ Šimanovská jsou pravidla ekologického chování jsou dodržována i ve třídách, kde jsou instalovány odpadkové koše na sběr tříděného odpadu.

Všechny školy jsou zapojeny do celoškolního sběru papíru, plastových víček a monočlánků.

Školní jídelny využívající produkty od regionálních výrobců a ekologického zemědělství - 4 ze 6 ZŠ.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Od roku 2010 došlo k významnému zlepšení. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií.

Hodnocení oponenta +2

MČ monitoruje a vyhodnocuje spotřebu energií a vody od roku 2010. Dochází postupně k opatřením snižujícím energetickou náročnost budov (zateplování, rekuperace). U všech školských zařízení došlo od roku 2010 k výraznému snížení spotřeby energií na vytápění i spotřeby teplé vody. Školy řeší nakládání s odpady dle svých potřeb. Všechny školy jsou zapojeny do celoškolního sběru papíru, plastových víček a monočlánků. Většina školních jídelen (4 z 6) využívá produkty od regionálních výrobců a z ekologického zemědělství. Všechna tato provozní opatření přispívají k informálnímu vzdělávání žáků a např. téma spotřeby energie je začleňováno také do výuky.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Všechny MŠ a 2 ZŠ mají zpracované environmentální prohlášení – mají nastaven systém EMAS.

Všechny školy mají zpracovaný ekologický audit.

Město školy podporuje v oblasti třídění odpadů – do škol byly zdarma dodány koše na tříděný odpad a před budovy kontejnery na tříděný sběr.

Město prostřednictvím energetického manažera monitoruje spotřeby energií a dbá na ekologický provoz škol. Některé ze škol jsou zapojeny do projektu EPC.

Na základě výběrového řízení byl změněn dodavatel elektrické energie (levnější). Výměnou oken a zateplováním fasád budov přispívá město ke snížení energetické náročnosti provozu.

Ve spotřebě el. energie došlo ke zvýšení spotřeby ve třech příspěvkových organizacích a v ostatních byla zaznamenána úspora. Zvýšenou spotřebu v MŠ Na Valech způsobilo otevření dvou nových tříd od září 2010. Ta samá situace je v MŠ U Stadionu, kde byly také otevřeny navíc dvě třídy kvůli velkému počtu přihlášených dětí. V ZŠ Dr. Malíka byla zvýšená spotřeba způsobena výměnou oken za plastová v celé hlavní budově školy. Výměna probíhala celé prázdniny a firma odebírala el. energii ze školy.

Celková nižší spotřeba plynu a tepla za všechny organizace nebyla způsobena jen mírnější zimou v roce 2011, ale i výměnou oken např. v ZŠ Dr. Malíka, ZŠ Dr. Peška a MŠ Dr. Malíka. V rámci úspor energie se postupně vyměňují okna za plastová i v dalších organizacích - ZŠ Dr. Peška, ZŠ U Stadionu, MŠ Strojařů a pokračuje se v MŠ Dr. Malíka.

Oblasti úspor se nyní nově věnuje energetický manažer města.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?

Hodnota indikátoru:

2012: kW/h: 9 861 kW/h

množství úspor vody TUV/SUV – m3:: 1 376 m3

Vyhodnocení za rok 2015 bude k dispozici v březnu 2016.

Sebehodnocení +1

S nově zavedenou funkcí energetického manažera bude rozšířena i tato podpora. Připravuje se fond úspor.  

Hodnocení oponenta +1
Z hlediska managementu budov - úspory energií, separace odpadu, úspora vody je situace stabilně dobrá , je zpracován ekologický audit.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spotřeba energií jednotlivých škol a školských zařízení je pravidelně vyhodnocována při rozborech hospodaření.

Energetické audity jsou zpracovány na všechna školská zařízení s původní spotřebou energií větší než 700 GJ/rok. ( MŠ Březinova 30, MŠ Březinova113, MŠ Demlova 28, MŠ Erbenova 37, MŠ Mahenova 3, MŠ Resslova 44, ZŠ Demlova 32 a 34, ZŠ E. Rošického 2, budova Jarní 22, ZŠ Havlíčkova 71, ZŠ Jungmannova 6,ZŠ Kollárova 30, ZŠ Křížová 33, ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, ZŠ Seifertova 5, ZŠ T.G.M. Žižkova 50.

Ve většině škol byla zavedena opatření na úsporu vody (šetřiče, úsporné baterie, splachovače) a v jedné škole byl instalován obnovitelný zdroj energie - solární panely.

Město poskytuje školám a školským zařízením,které zřizuje, příspěvek z ekologického fondu na náklady za vývoz kontejnerů na papír, plast, sklo. Náklady na směsný komunální odpad a další tříděný odpad si hradí školy ze svého provozního rozpočtu.

Je podporován úsporný provoz – provedeno zateplení školních budov, výměny oken. Do roku 2016 došlo k zateplení všech školských zařízení ve městě - viz příloha.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?
  Hodnota indikátoru: 55 028 GJ tj. 15 286 800 kWh (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních za období 2008 – 2015.) Složky tříděného odpadu ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem: papír, plast, sklo, kovy (hliník), biologický odpad ze ŠJ, jedlé oleje a tuky, biologický odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad.
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období se zvýšil podíl třídění využitelných složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Z hlediska managementu budov jsou realizovány úspory energií, separace odpadu, úspora vody.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Všechny budovy ZŠ a MŠ jsou zařazeny do systému energetického managementu  budov v majetku města Kopřivnice. Energetický management je zde vykonáván na ose spolupráce mezi odpovědnými zaměstnanci škol, energetikem města a odborem školství, kultury a sportu.

Spotřeba energie je sledována speciálním programem MEIS, viz. http://energetika.koprivnice.org/, pak následují vyhodnocování, analýzy, návrhy na úsporná opatření. Hospodaření s energiemi je samostatně zpracovaný proces MU. Sledování spotřeby energií je prováděno v měsíční periodě s ručním odečtem měřidel energie a vody. 

Zřizovatel zajistil vypracování energetických auditů (energetických posudků), průkazů energetické náročnosti budov,v některých případech i energetických štítků obálky budov , v rozsahu definovaném platnou legislativou. Mnohá energeticky úsporná opatření doporučená z energetických auditů či posudků již byla provedena, např. komplexní zateplení – www.koprivnice.cz (RADNICE/PROJEKTY/ UKONČENÉ PROJEKTY). Na zateplení se částečně čerpaly peníze z dotací. Jiná úsporná opatření teprve čekají na realizaci a hledají se finanční zdroje. Kromě využití dotací se využila u investic do krátkodobě návratných energetických opatření metoda EPC. Bylo přikročeno i k osvětě uživatelů škol. Osvěta byla provedena formu Kampaně Display. Další úsporná opatření jsou chystána v oblasti spotřeby elektrické energie.

Přikládáme tabulky s názvem ÚSPORY TEPLA – BUDOVY ZŠ A MŠ.pdf a ÚSPORY TEPLA – MIMOŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf. Jedná se o dokumenty, které v číselných údajích dokládají, zda na jednotlivých budovách ZŠ a MŠ došlo k úspoře tepla proti výchozímu roku 2009.  Dále jsou uvedena realizovaná energeticky úsporná opatření (případně energetická opatření připravovaná či v realizaci) a odkazy na web města Kopřivnice, kde je možno nalézt další informace k realizacím těchto energeticky úsporných opatření.

Město Kopřivnice provedlo zateplení ve většině případů  nikoliv na základě průkazů energetické náročnosti budov, ale na základě energetických auditů a nově po úpravě energetické legislativy na základě energetických posudků.

Příloha: uspory_tepla.zip
 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?

1) V praxi sledujeme splnění hodnot vypočtených v Energetickém auditu, posudku u objektu po realizaci energeticky úsporných opatření, po ročním provozu od realizace. I v dalších letech bude plnění hodnot sledovat energetický menežment.

2) K hodnocení energetických přínosů jsou využívány v Kopřivnici energetické indikátory:

I1 = Úspora energií (absolutní a měrná)

I2 =Snížení CO2 (absolutní a měrná)

I3= Úspora vynaložených nákladů na energie (absolutní i měrná)

Měrné hodnoty jsou vztaženy na m2 energeticky vztažné plochy.

Sebehodnocení +1

Podpora energeticky úsporného provozu budov se neustále vyvíjí. Zdokonaluje se způsob sledování a hodnocení  spotřeb energií. Na organizační úrovni se neustále zlepšuje funkčnost energetického menežmentu, který je organizačně velice náročný, jelikož probíhá napříč celým MU a všemi jeho organizacemi. V současnosti byl zorganizován dle doporučení normy ČSN EN ISO 50001.

Energetický management byl na MU Kopřivnice zaveden v roce 2009. Sleduje se a naplňují krátkodobé cíle (roční) i střednědobé (2009 až 2021)

Hodnocení oponenta +1

Město provedlo zateplení budov (včetně školních) na základě energetických auditů budov. Město systematicky zpracovává energetický Audit a využívá informace z něj také pro osvětu na školách.

7.1.5 Podporuje obec (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

MAP ORP Litoměřice
Město Litoměřice je aktivně zapojeno v realizaci MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Litoměřice - pro tuto část hodnocení je klíčová  prioritní oblast č. 3 - Spolupráce aktérů vzdělávání"  zaměřená na sdílení dobré praxe, mentoring, supervize atd.

Technický klub při DDM Rozmarýn (PO zřízená městem Litoměřice)

Mimo aktivity zájmového vzdělávání v sekcích Modelářství, Eletrotechnika, Robotika, Dílna - zpracování materiálů spolupracuje Technický klub mládeže systematicky se základními školami v rámci jak pravidelného ŠVP resp. výukou dílen pro ZŠ, které nejsou vybaveny příslušným zázemím, tak i na příležitostných projektech v oblasti výuky fyziky, chemie a přírodopisu. Vice info:
http://www.technickyklub.cz/portal/

KAPRADÍ

Město Litoměřice poskytuje zázemí pro realizaci Konference k EVVO s názvem KAPRADÍ,  které pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER pro pedagogy ZŠ i MŠ, a to v prostorách ZŠ Na Valech.

Od roku 2016 je v rozpočtu města vyčleněn příspěvek 30 tis. Kč na úhradu honorářů lektorům odborných workshopů, pořádaných v rámci této konference.
https://www.youtube.com/watch?v=4RYhlMvrdBs

Techdays

Město Litoměřice ve spolupráci s OHK Litoměřice a HSR Litoměřice pořádá od roku 2016 veletrh studijních a pracovních příležitostí s názvem Techdays Litoměřicko. Jde o představení středních škol a učilišť z Litoměřicka/Ústecka nabízejících technické obory a zároveň regionálních zaměstnavatelů , které pociťují nedostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných lidí. Akce se koná v areálu výstaviště Zahrady Čech. Každoročně ji navštíví přes 1 000 žáků  8. a 9. ročníků základních škol z regionu bývalého litoměřického okresu. Ve spolupráci s Úřadem práce je žákům prezentována aktuální situace na trhu práce, získají přehledy o středních školách a učilištích v regionu Ústeckého kraje. V rámci akce je pořádán i seminář pro výchovné poradce působící na ZŠ v regionu Litoměřicka.
https://www.litomerice.cz/aktuality/6162-na-vystavisti-zacal-veletrh-technickeho-vzdelavani-techdays

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se aktivně podílí na zpracování MAP ORP Litoměřice, koordinuje činnost tzv. předmětových teamů. V roce 2018 pořádalo již 3. ročník Techdays, je podporováno vzdělávání učitelů - konference KAPRADÍ.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podpora města v síťování se odehrává ve dvou směrech. Prvním je přímá podpora vytváření sítí pro oblast environmentálního vzdělávání, resp. VUR. Na konferenci se mají učitelé možnost setkávat a diskutovat důležitá témata UR.

Další platformou je ve městech v současnosti rozšířenější síťování učitelů v rámci MAP. Hlavní potenciál je zde v podpoře diskuzí nad rozvíjením obecnějších kompetencí žáků, které koncept UR potenciálně pomáhají naplňovat. Podle Cílů udržitelného rozvoje je v rámci vzdělávání také nutno rozvíjet takové kompetence, které vedou ke zvýšení míry zaměstnanosti mladých lidí. Síťování zaměstnavatelů a škol i podpora rozvoje takových oborů (např. technických) tak přispívá k plnění tohoto dílčího cíle.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Projekt MAP I - 3 959 018,11 Kč

MČ podpořilo sítování učitelů v rámci realizace projektu Místní akční plán Praha 14, který probíhal 2016 - 2017. Po ukončení projektu nadále probíhají společná výjezdní zasedání učitelů všech základních a mateřských škol. Na výjezdních zasedáních jsou pořádány vzdělávací semináře a také probíhá předávání zkušeností a dobré praxe. Cílem realizace těchto výjezdních zasedání je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, vytvoření podmínek pro spolupráci a také rozvoj školské infrastruktury. V rámci projektu bylo podpořeno 80 pedagogických pracovníků základních a mateřských škol a zástupců NNO.

Projekt MAP II - 8 698 071,42 Kč

Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním území městské části Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit tak MAP Praha 14 II. Projekt se věnuje naplňování konkrétních priorit a opatření aktuálního místního akčního plánu Prahy 14 zahrnující také území MČ Praha Dolní Počernice. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce všech aktérů v oblasti vzdělávání, udržení společného setkávání, sdílení dobrých praxí, spolupráce škol všech stupňů. Dále pak na podporu meziodborové spolupráce, zajištění materiálních podmínek předškolního, základního školního, neformálního a zájmového vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol, zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj inkluzivního vzdělávání, propojení MAP a plánu sociálních služeb a prohloubení vazby na KAP hl. m. Prahy.

Rozvoj komunitního života na Praze 14 - MČ Praha 14 realizátor projektu - 6 667 312,50 Kč

Do projektu jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ na Praze 14. Proběhlo několik společných schůzek učitelů zapojených do projektu se zřizovatelem. 2 z hlavních výstupů projektu Výstava Lidé Praha 14 a 2 vydání speciálního radničního časopisu, které společně připravovali kantoři ze škol s žáky.

Za podpory MČ Praha 14 a pod záštitou starosty městské části Praha 14 se v prostorách Galerie 14 od roku 2013 pořádá oficiální setkání koordinátorů ekologické výchovy na území Hlavního města Prahy. Setkání spoluorganizuje ekoškola Prahy 14 ZŠ Gen. Janouška s Klubem ekologické výchovy.

Odbor řízení ekonomiky a školství organizuje pravidelná společná setkání ředitelů všech základních i mateřských škol - probíhá přenos informací o aktuálních společných projektech, diskutuje o možných společných aktivitách tohoto zaměření atp.

Den Země na Praze  14

MČ pravidelně organizuje v rámci Dne Země koordinační schůzku zástupců všech základních škol. Program kampaně je sestaven na základě spolupráce koordinátorky MA21 (MČ Praha 14), koordinátorky EVVO ekoškola ZŠ Gen. Janouška a zástupců všech ostatních škol. Kampaň je každoročně společným projektem škol a NNO. Každá škola se prezentuje svým „ekostánkem“. MČ Praha 14 kampaň finančně zajišťuje, poskytuje prostory a zázemí pro realizaci jednotlivých aktivit, zajišťuje také propagaci. Do kampaně Den Země  se všichni žáci základních škol zapojují úklidem okolí škol. 

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?
  ANO, MČ intenzivně podporuje pedagogy a vychovatele.

 

 

Sebehodnocení +1

MČ podporuje sítování učitelů prostřednictvím realizace projektu MAP I, MAP II a také Rozvoj komunitního života na Praze 14..

MČ finančně zajištuje realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky. MČ poskytuje zázemí a prostory pro realizaci aktivit, zajištuje také propagaci.

Hodnocení oponenta +2

MČ aktivně podporuje síťování učitelů a vychovatelů – v současnosti zejména ve formě podpory výjezdních zasedání s cílem předávat zkušenosti a dobrou praxi pro rozvoj kompetencí pedagogů, což volně navazuje na realizované projekty MAP I, MAP II a Rozvoj komunitního života na Praze 14. Podpory se dostává také setkávání koordinátorů EVVO pro území Hl. m. Prahy a setkávání zástupců všech ZŠ v kontextu osvětových akcí (např. Dne Země).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci této aktivity proběhlo školení na téma Ekologicky šetrné úklidové prostředky a techniky a seminář na téma ekologicky šetrný provoz organizace. Účastníci měli toto školení zdarma (školy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města).

Některé MŠ a ZŠ jsou členy následujících sítí:
Síť M.R.K.E.V. – ZŠ a SŠ:
Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768
Základní škola Školní náměstí Chrudim
Speciální základní škola Chrudim
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Síť M.R.K.V.I.Č.K.A. – MŠ:
Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846
Mateřská škola, Svatopluka Čecha 345
Mateřská škola Pastelka, Dr. J. Malíka 765

Město má se všemi školami podepsanou Dohodu o přistoupení k partnerství uzavřená dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Uzavřením tohoto partnerství se obě smluvní strany dohodly na vzájemné a bezplatné spolupráci v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

V rámci MAS Chrudimsko jsou školy zapojeny do projektu MAP (Místní akční plán pro vzdělávání).

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

 Většinou nejde o finanční podporu, ale podporu při organizaci akcí.

Hodnocení oponenta +1
Školy jsou sdružovány v sítích organizací M.R.K.E.V a M.R.K.V.I.Č.K.A. Město má s řadou škol partnerskou smlouvu týkající se spolupráce na projektu Zdravé město, při níž se školy přirozeně síťují.V současnosti jsou školy zapojeny také do tvorby MAP, kde sice není VUR explicitně zahrnuto, nicméně plánování umožňuje učitelům se scházet. Vazba existuje i na NNO.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město od roku 2009 administruje pro školy, které zřizuje, projekty, které pomáhají rozvíjet, kromě jiného i oblasti udržitelného rozvoje.

První projekt směřoval do oblasti sebehodnocení a hodnocení klimatu na školách.

Ve druhém projektu město podpořilo 34 pedagogů v rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech http://www.jihlava.cz/investice-do-rozvoje-vzdelavani/d-495551/p1=103733. V projektu se jednalo o vytvoření platformy sdílení dobré praxe. Aktivity projektu stále probíhají i nad rámec udržitelnosti projektu.

Třetím projektem byly podporováni žáci ohrožení školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů), vzdělávání pedagogů a přímé intervence. Přičemž specifickými cíli šlo o vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími subjekty (NNO, školskými radami, rodiči, OSPOD, ostatními zřizovateli, poradenskými a vzdělávacími institucemi) a dále pak zejména podpora vzájemné spolupráci zapojených subjektů, návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání http://www.jihlava.cz/otevrena-skola/d-502137/p1=103733

 
Učitelé enviromentální výchovy se setkávají pravidelně na krajských ekologických konferencích a krajských setkáních koordinátorů EV pořádaných Chaloupkami a každoročně na společném setkání v rámci „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“  v Zoo Jihlava.

 

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Hodnota indikátoru:

11 základních škol

Sebehodnocení +1

V rámci projektu byla vytvořena odborná platforma učitelů přírodovědných a technicky zaměřených oborů.

Hodnocení oponenta +1
Síť učitelů je realizovaná neformálními setkáními učitelů na různých typech konferencí. Setkávání v rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku ustalo společně s ukončením projektu, nicméně se lze domnívat, že současnosti jsou školy zapojeny také do tvorby MAP, kde sice není VUR explicitně zahrnuto, nicméně plánování umožňuje učitelům se scházet. Vazba existuje i na NNO v obci.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci MAP ORP Kopřivnice jsou mj. vytvořeny pracovní skupiny zacílené na rozvoj gramotností (čtenářská, matematická), dále na podporu zdravého životního stylu a inkluze ve školách. Pro práci pracovních skupin nabízí město k dispozici prostory pro setkávání, je schopné nabídnout koordinátory pro diskuze a lektory vzdělávání pro účastníky zdarma. V rámci budování znalostních kapacit jsou plánovány a připravovány v roce 2017 aktivity sdílení zkušeností a předávání dobré praxe učitelů a vychovatelů se zaměřením na jednotlivé gramotnosti, vzdělávání v oblasti etické výchovy, první pomoci apod.

Více na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Město také úzce spolupracuje s místními organizacemi, nabízejícími vzdělávání v problematice UR a předává jejich nabídky na ZŠ a MŠ (např. Radamok, Hájenka z.s., atd.). Místní školy tyto aktivity využívají pro žáky i učitele.

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Podpora poskytnutím prostor, odborná podpora

Sebehodnocení +2

S vytvořením a realizací aktivit MAP ORP Kopřivnice se nastartovala větší spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy a mezi jednotlivými pedagogy, rozšířila se dostupná nabídka vzdělávání přímo ve městě, včetně té pro udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +1

Město umožňuje propojení mezi učiteli místních škol. Sdílení zkušeností, které město podporuje probíhá zejména v oblasti rozvíjení kompetencí v rámci jednotlivých gramotností, inkluzivního vzdělávání, ale také např. v oblasti výchovy ke zdraví či etické výchově. Za důležité lze považovat také možnost práce se stresem resp. vyhořením učitelů. Samotné řešení témat VUR město neuvádí, ale lze předpokládat možnost realizace setkání za tímto účelem. Město zprostředkovává také kontakt mezi místními organizacemi a školami. Nejedná se však o přímá společná setkání, ale spíše zprostředkování informací mezi subjekty.

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel obce se vzdělávacími institucemi?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Litoměřicích je pravidelně sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v roce 2007, 2011, 2014 a 2017. V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena spokojenost s dostupností škol a spokojenost se základními školami, mateřskými a středními školami.

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi vykazuje nadprůměrné hodnoty.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi je na velmi vysoké úrovni a přesahuje úroveň spokojenosti s dalšími veřejnými službami ve městě. Za velmi pozitivní lze považovat skutečnost, že u všech typů škol - mateřských, základních i středních došlo k významnému zlepšení spokojenosti obyvatel během sledovaného období (2007 – 2017).

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci indikátoru ECI A1. Spokojenost s místním společenstvím je sledována, konkrétně spokojenost obyvatel se základním vzděláváním a předškolním vzděláváním.

Měření proběhla v roce 2015.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-13/hodnoceni-spokojenosti-se-zakladnimi-skolami

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-12/hodnoceni-spokojenosti-se-materskymi-skolami

Spokojenost s dostupností mateřských škol se zásadně liší podle lokalit. Zatímco na Černém Mostě a Lehovci problém není, obyvatelé Hostavic a Jahodnice jsou s možnostmi předškolního vzdělávání velmi nespokojeni. Spontánně si stěžovali zejména na úplnou absenci školky (v Hostavicích) a na nedostatečné kapacity (v Jahodnici). Absence školy byla vyřešena výstavbou nové mateřské školy v Jahodnici, která zahájila provoz v září 2017. Podobně jako v případě mateřských škol, také spokojenost občanů se základním vzděláváním je na Černém Mostě a Lehovci výborná, zatímco v Hostavicích si občané stěžují na absenci školy. V Hostavicích bude v září 2018 otevřena základní škola Montessori.

V roce 2018 bude probíhat nové měření indikátoru ECI A1 Spokojenost s místním společenstvím.

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?
  6,5 a 6,6

Jak jste spokojen(a) s/se:

Předškolní vzdělávání (mateřské školy) - 6,6

Základní vzdělávání (základní školy) - 6,5

(10 –největší spokojenost; 0 –nejmenší spokojenost)

Sebehodnocení +1

Spokojenost s předškolním a základním vzděláváním se pohybuje ve vyšší škále hodnocení v rámci dotazníkového šetření spokojenosti obyvatel s místem, kde žijí a pracují.

Hodnocení oponenta 0

V MČ proběhlo v roce 2015 hodnocení spokojenosti obyvatel s místním společenstvím zaměřující se mimo jiné na základní a předškolní vzdělávání. Spokojenost se velmi různí dle lokality v rámci MČ. Nejnižší spokojenost je v oblastech, kde chybí školky a školy, či kde jsou nedostatečné kapacity. MČ tuto situaci aktuálně řeší výstavbou nových školek a škol v daných lokalitách. V roce 2018 je plánováno nové hodnocení spokojenosti obyvatel. Bude vhodné po zveřejnění výsledků zhodnotit trend ve spokojenosti – zda je na stejné, lepší či horší úrovni ve srovnání s předchozím hodnocením (nyní nelze hodnotit vývoj v čase).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hodnocení proběhlo v rámci Hodnocení dostupnosti služeb - školy (10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost) v rámci  průzkumu Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015.

Tento průzkum probíhal již potřetí, jednotlivá šetření je možno nalézt na: http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?
  2015 - 7,6 spokojenost s dostupností škol, 6,6 spokojenost s MŠ, 7 spokojenost s ZŠ, 7,3 spokojenost s SŠ (10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost)
Sebehodnocení +1

Sledování probíhá od roku 2011, je zde vzrůstající tendence spokojenosti obyvatel se všemi stupni škol.

Hodnocení oponenta +1
Za pozitivní lze považovat nárůst spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jak vyplynulo z analýzy výsledků, nejvíce jsou obyvatelé Kopřivnice spokojeni s mateřskými školami obecně (40,8 %). Téměř stejný počet respondentů je spokojen i s dalšími položkami: s možností výběru mateřské školy (38,3 %), se spoluprací školského zařízení a rodičů (37,3 %) a s kvalitou práce s dětmi v mateřské škole (36,3 %).

Spokojenost obyvatel se základními školami je ve srovnání s mateřskými školami vyšší. Se základními školami je obecně spokojena jedna polovina obyvatel (50,8 %). Téměř stejný počet respondentů vyjádřil spokojenost s kvalitou práce s dětmi v základních školách (48,3 %) a s kvalitou vzdělávání v oblasti informačních technologií (47,6 %).

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?

Přidáváme odkaz na materiál „Šetření spokojenosti obyvatel“  zpracované společností Augur v roce 2016“ -

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf

 

Sebehodnocení +1

Výsledky jsou vzaty z průzkumu veřejného mínění provedeného ve městě Kopřivnici v červnu 2016 společností Augur, s.r.o.

V rámci MAP máme v plánu uskutečnit průzkum spokojenosti rodičů se vzděláváním i dalšími oblastmi v MŠ a ZŠ v rámci celého ORP, který by přinesl detailnější výsledky, umožňující určité srovnání.

Hodnocení oponenta +1

Město popré v roce 2016 realizovalo průzkum mezi obyvateli, který se mj. týkal spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici trendová data, není možné sledovat vývoj spokojenosti ovyatel. Téměř polovina obyvatel je velmi spokojena s výukou na základních školách a téměř 40 % s výukou v mateřských školách. Podíl velmi nespokojených obyvatel se pohybuje mezi 3 - 4% u mateřských i základních škol. Podíl takových obyvatel je tedy velmi nízký.Třetina obyvatel neví, jak je s výukou spokojena či nikoli, což je poměrně vysoký podíl. Při relativně velkém podílu velmi spokojených obyvatel a zhruba 17 % středně spokojených obyvatel bude celková spokojenost obyvatel relativně na dobré úrovni. Je velmi pozitivní, že město s průzkumem začalo a do budoucna může sledovat vývoj situace v dané oblasti.

7.1.5* Jsou na školách a ve školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem učitelé zajišťující vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného rozvoje nad rámec svých pracovních povinností oceněni (finančně, veřejným oceněním jejich práce, udělením nějaké ceny obce apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Školy bývají oceněny koncem roku za svou činnost – partnerství pamětním listem. V rámci oslav 10 let fungování v projektu Zdravé město a MA 21 byli veřejně oceněni jak osoby – učitelé, tak i školy jako zařízení za svou činnost nad míru svých povinností.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/10-let-fungovani-projektu-zdrave-mesto-a-ma21.html

VUR mají školy obsaženu v ŠVP, takže je součástí výuky, za kterou jsou učitelé standardně odměňováni.

 • 7.1.E* Udělování ocenění pedagogickým pracovníkům za práci v oblasti VUR. ?

Hodnota indikátoru:

2015: Počet oceněných: 6 MŠ, 4 ZŠ, 1 vyučující obdržel zvláštní ocenění.

Sebehodnocení +1

Oceňování probíhá pravidelně, jsou nastavena i pravidla hodnocení ředitelů.

Hodnocení oponenta +1
Ocenění proběhlo v rámci 10 let fungování MA21.
7.1.6* Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály, které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 V rámci spolupráce s Městskými lesy Chrudim byl pilotně odzkoušen projekt s názvem "Lesní škola Podhůra", jehož cílem bylo zlepšení kvality vědomostí dětí o lese jako ekosystému a o lesnictví a jeho významu při získávání kvalitního dřeva, obnovitelného zdroje energie, a v péči o životní prostředí. Výuka probíhala přímo v lesním prostředí pod vedením zkušených lesních pedagogů a lesníků.

Díky spolupráci s Vodními zdroji Chrudim byla vytvořena sada praktických dodaktických pomůcek na téma "Hraj si s geoparkem" - sady byly distribuovány do všech MŠ, ZŠ, DDM a NNO.

Oba programy, didaktické pomůcky získala zařízení díky dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce zdarma.

 


 

Sebehodnocení +1

Díky spolupráci s partnerskými organizacemi se podařilo sestavit zážitkový program zaměřený na les a sestavit soubor didaktických materiálů na téma geopark.

Hodnocení oponenta +1
Tato návodná otázka byla městem sdružena pod návodnou otázku 7.1.3
7.1.8* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi sledujeme prostřednictvím dotazníkového průzkumu jednoho z ECI indikátorů – A1.